Ugovorno pravo

Advokat za ugovorno pravo u Novom Sadu

Ugovorno pravo je grana prava koja se bavi regulisanjem pravnih odnosa između ugovornih strana. To podrazumeva proučavanje, tumačenje i primenu pravnih pravila koja regulišu stvaranje, ispunjenje, izmenu i raskid ugovora.

Ugovor je pravni akt koji se sklapa između najmanje dve strane koje se obavezuju da će izvršiti određene radnje, ili se uzdržati od njih. 

Ugovorno pravo se primenjuje u mnogim oblastima, uključujući privredno pravo, građansko pravo, radno pravo, pravo intelektualne svojine i mnoge druge.

Ugovorno pravo je važno jer pomaže u uspostavljanju jasnih i preciznih prava i obaveza između ugovornih strana, čime se smanjuje mogućnost nesporazuma, sporova i neispunjavanja obaveza.

 

Šta je ugovor?

 

Ugovor je pravni akt kojim se najmanje dve strane obavezuju da izvrše određene radnje, ili se uzdrže od njih, u skladu sa određenim uslovima i pravilima. Ugovor može biti pisani ili usmeni, i mora biti sklopljen između dve pravno sposobne strane ili više njih.

U Srbiji, Zakon o obligacionim odnosima (ZOO) definiše ugovor kao pravni posao kojim se najmanje dve strane dogovore da jedna strana izvrši određenu radnju, ili se uzdrži od nje, a druga strana se obavezuje da joj za to plati određenu naknadu ili joj na drugi način obezbedi korist. Ugovor mora biti sklopljen u skladu sa određenim formalnostima, u zavisnosti od vrste ugovora i pravnog sistema u kome se primenjuje.

 

Šta je potrebno da bi došlo do sklapanja (pravnog) ugovora između dve ili više strana?

 

Da bi došlo do sklapanja pravnog ugovora između dve ili više strana, potrebno je da se ispune sledeći uslovi:

Saglasnost strana: Svaka strana mora da pristane na uslove ugovora i da bude svesna posledica sklapanja ugovora. Saglasnost može biti iskazana usmeno, pismeno ili na drugi način nekom konkludentnom radnjom.

Poslovna sposobnost: Svaka strana mora biti poslovno sposobna da sklopi ugovor. To znači da strana mora biti punoletna i imati pravni kapacitet za obavljanje pravnih radnji. Ako strana lišena poslovne sposobnosti, ili je delimično poslovno sposobna, ugovor može biti poništen.

Predmet ugovora: Ugovor mora imati jasno određen predmet koji se odnosi na obavezu jedne ili više strana da izvrše određene radnje ili se uzdrže od njih. Predmet ugovora mora biti dopušten, moguć, određen ili odrediv. 

Cilj ugovora: Ugovor mora imati legitimni cilj koji je u skladu sa zakonom i moralnim načelima. Cilj ugovora ne sme biti nezakonit, nemoralan ili protivan javnom poretku.

Formalnosti: U zavisnosti od vrste ugovora, mogu biti potrebne određene formalnosti kako bi se ugovor smatrao važećim. Na primer, ugovor o kupoprodaji nekretnina mora biti u pismenoj formi i overen kod notara.

 

Kada su svi uslovi ispunjeni, ugovor postaje pravno obavezujući dokument i strane su dužne da se pridržavaju njegovih odredbi. U slučaju nepoštovanja ugovornih obaveza, strane mogu biti prinuđene da se obrate sudu radi rešavanja spora.

 

Od čega se ugovorna obaveza može sastojati?

 

Prema članu 46. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima propisano je da se ugovorna obaveza može sastojati od davanja, činjenja, nečinjenja ili trpljenja. Sam predmet ugovora mora biti dopušten, moguć i da je odredjen ili odrediv.

 

U praksi, ugovorna obaveza se može sastojati od različitih elemenata u zavisnosti od prirode ugovora. Opšti elementi ugovorne obaveze su:

Obaveza plaćanja novca: Mnogi ugovori uključuju obavezu jedne strane da plati novac drugoj strani. Na primer, ugovor o prodaji robe ili usluga može uključivati obavezu plaćanja određene cene.

Obaveza pružanja usluga: Ugovori koji se tiču pružanja usluga, poput ugovora o pružanju usluga arhitekture ili ugovora o pružanju usluga konsultantskih firmi, uključuju obavezu jedne strane da pruži određene usluge drugoj strani.

Obaveza isporuke robe: Ugovori o prodaji robe obično uključuju obavezu prodavca da isporuči robu kupcu u skladu sa ugovorenim uslovima.

Obaveza pružanja usluga ili isporuke robe u određenom roku: Ugovori mogu uključivati i obavezu pružanja usluga ili isporuke robe u određenom roku.

Obaveza da se uzdrže od određenih radnji: Neki ugovori uključuju obavezu da se jedna strana uzdrži od određenih radnji. Na primer, ugovor o nekonkurenciji može uključivati obavezu jedne strane da se uzdrži od otvaranja sličnog biznisa u određenom vremenskom periodu.

 

Ugovorne obaveze se obično preciziraju u ugovoru i strane su dužne da se pridržavaju odredbi ugovora. Ako jedna strana ne ispuni svoje ugovorne obaveze, druga strana može imati pravo na naknadu štete, raskid ugovora ili druge pravne mere.

 

Čime se bavi advokat za ugovorno pravo?

 

Advokat za ugovorno pravo se bavi pravnim pitanjima koja se odnose na stvaranje, tumačenje i izvršenje ugovora između stranaka. Njihov posao je da pomognu svojim klijentima da uspostave pravno-obavezujući ugovor koji je u skladu sa zakonom i da im pruže pravnu podršku u slučaju sporova koji se odnose na ugovore.

U tom procesu, advokat za ugovorno pravo može obavljati sledeće zadatke:

  • Izrada ugovora: Advokat može pomoći klijentu da izradi ugovor koji je u skladu sa zakonom i koji precizira prava i obaveze svake strane.
  • Tumačenje ugovora: Advokat može pomoći klijentu da razume ugovor i njegove odredbe, kao i da pruži savet o načinu na koji se ugovor primenjuje u konkretnoj situaciji.
  • Pregovaranje o ugovorima: Advokat može pregovarati sa drugom stranom u ime svog klijenta kako bi postigli ugovor koji je u interesu njihovog klijenta.
  • Rešavanje sporova: Advokat može pružiti pravnu podršku klijentu u slučaju sporova koji se odnose na ugovore, bilo da je u pitanju raskid ugovora, povreda ugovornih obaveza ili druge slične situacije.
  • Revizija ugovora: Advokat može pregledati postojeći ugovor kako bi identifikovao bilo kakve nedostatke ili probleme koji bi mogli da utiču na interese klijenta, i predložiti izmene i dopune ugovora kako bi se osiguralo da je on u skladu sa zakonom i interesima njihovog klijenta.

 

Koje usluge pruža advokat za ugovorno pravo?

 

Advokat za ugovorno pravo pruža različite usluge vezane za stvaranje, tumačenje i primenu ugovora između stranaka. Njihove usluge mogu obuhvatati:

Izradu ugovora: Advokat može pomoći klijentu da izradi ugovor koji je pravno valjan i koji precizira prava i obaveze svake strane. Advokat će osigurati da ugovor bude u skladu sa zakonom i da sadrži sve bitne elemente ugovora, uključujući identifikaciju stranaka, predmet ugovora, cenu, uslove isporuke, način plaćanja, itd.

Reviziju ugovora: Advokat može pregledati postojeći ugovor kako bi identifikovao bilo kakve nedostatke ili probleme koji bi mogli da utiču na interese klijenta. Advokat će preporučiti izmene i dopune ugovora kako bi se osiguralo da je ugovor u skladu sa zakonom i interesima klijenta.

Tumačenje ugovora: Advokat može pomoći klijentu da razume ugovor i njegove odredbe, kao i da pruži savet o načinu na koji se ugovor primenjuje u konkretnoj situaciji. Advokat će pružiti pravnu analizu ugovora kako bi se identifikovala prava i obaveze svake strane u ugovoru.

Pregovaranje o ugovorima: Advokat može pregovarati sa drugom stranom u ime svog klijenta kako bi postigli ugovor koji je u interesu klijenta. Advokat će se zalagati za interese svog klijenta i pokušati da postigne najbolje moguće uslove u ugovoru.

Rešavanje sporova: Advokat može pružiti pravnu podršku klijentu u slučaju sporova koji se odnose na ugovore. Advokat će pružiti savet i pomoć u slučaju povrede ugovornih obaveza, raskida ugovora ili drugih sličnih situacija.

 

Zašto se najčešće angažuje advokat za ugovorno pravo?

 

Advokati za ugovorno pravo su najčešće angažovani za:

 

  • Izrada i revizija ugovora
  • Tumačenje ugovora
  • Pregovaranje o ugovorima
  • Rešavanje sporova nastalih oko ugovora
  • Zaštita interesa klijenta vezanih ugovorom

 

U kojim slučajevima je angažovanje advokata za ugovorno pravo neophodno?

 

Složenost ugovora: Ako se radi o složenim ugovorima, uključujući ugovore o prodaji preduzeća, ugovore o nekretninama, ugovore o osnivanju društava, ugovore o zajmu, ugovore o radu, itd. tada bi angažovanje advokata za ugovorno pravo moglo biti neophodno kako bi se osigurala pravna valjanost ugovora i zaštitili interesi strana.

Međunarodni ugovori: Ako se radi o ugovorima između stranih pravnih lica, angažovanje advokata za ugovorno pravo je neophodno jer će advokati biti upoznati sa pravnim sistemima različitih zemalja i pružiti savete o međunarodnom pravu.

Potencijalni rizici: U slučaju kada postoji potencijalni rizik po bilo koju od strana, angažovanje advokata za ugovorno pravo može pomoći u prepoznavanju i upravljanju rizicima.

Sporovi koji se odnose na ugovore: Kada dođe do sporova između strana koji se odnose na ugovore, angažovanje advokata za ugovorno pravo je neophodno kako bi se pomoglo u rešavanju sporova na pravni način.

Pregovori: U slučaju pregovora između strana, angažovanje advokata za ugovorno pravo može pomoći u pregovorima o uslovima ugovora i u zaštiti interesa klijenta.

Velike vrednosti: U slučajevima kada je ugovor u pitanju visoke vrednosti, kao što su ugovori o prodaji nekretnina, ugovori o investicijama ili ugovori o zakupu, angažovanje advokata za ugovorno pravo je neophodno kako bi se osigurala zaštita interesa strana.

 

Koja pitanja najčešće dobiju advokati koji se bave ugovornim pravom?

 

Advokati koji se bave ugovornim pravom najčešće dobijaju pitanja koja se odnose na:

Validnost ugovora: Da li je ugovor validan i pravno obavezujući? Ovo se može odnositi na pitanja poput toga da li su obe strane bile u mogućnosti da potpišu ugovor, da li su obe strane razumele uslove ugovora, da li je bilo neke pretnje ili zloupotrebe prilikom potpisivanja ugovora, itd.

Tumačenje ugovora: Šta tačno znače određeni delovi ugovora? U kojim okolnostima se određene odredbe primenjuju, a u kojim ne? Kako se ugovor tumači u određenim situacijama?

Izvršenje ugovora: Da li su obe strane ispunile sve obaveze koje su preuzeli u ugovoru? Šta se dešava ako jedna strana ne ispuni svoje obaveze? Kako se rešavaju sporovi koji se odnose na neispunjavanje ugovornih obaveza?

Izmenu ili raskid ugovora: Da li je moguće izmeniti uslove ugovora nakon njegovog potpisivanja? Kako se to može učiniti? Koji su uslovi za raskid ugovora i koje su posledice raskida?

Specifične vrste ugovora: Kako se primenjuju specifične vrste ugovora, kao što su ugovori o prodaji nekretnina, ugovori o radu, ugovori o zakupu, ugovori o zajmu, itd.? Koji su posebni zahtevi i uslovi koji se primenjuju na ove vrste ugovora?

Sporove koji se odnose na ugovore: Kako se rešavaju sporovi koji se odnose na ugovore? Koji su pravni postupci koji se primenjuju u slučaju sporova?

Stručni advokati advokatske kancelarije Kristina Đapa vam mogu pomoći u razumevanju pravnih aspekata ugovora, pružiti pravne savete i usluge kako bi se osiguralo da su interesi vas kao klijenata zaštićeni u skladu sa važećim pravima.

 

Pozovite nas danas ili nas posetite u Novom Sadu!