Ugovorno pravo

Naša kancelarija pruža advokatske usluge iz oblasti ugovornog prava.

Pružamo usluge sastava ugovora svih vrsta.

Neke od najčešćih su:

– Ugovor o kupoprodaji,
– Ugovor o zakupu nepokretnosti,
– Ugovor o poklonu,
– Ugovor o doživotnom izdržavanju,
– Ugovor o podeli bračne tekovine, kao i
– Raskidi predmetnih ugovora

Šta je ugovor?

Ugovor je pravni posao koji nastaje saglasnošću volja lica koja sklapaju ugovor-ugovornih strana.

Da bi došlo do sklapanja ugovora bilo koje vrste neophodno je da ugovorne strane imaju: poslovnu sposobnost, da postoji njihova saglasnost volja, da postoji predmet ugovora, osnov za zaključenje ugovora (causa) i da je ispoštovana zakonom predvidjena forma.

– Lica koja sklapaju ugovor moraju imati poslovnu sposobnost.

Postoje lica koja imaju potpunu poslovnu sposobnost, delimičnu poslovnu sposobnost i lica koja su lišena poslovne sposobnosti.

Samo potpuno poslovno sposobna lica mogu da sklapaju pravne poslove svih vrsta, bez ograničennja, dok lica sa delimičnom poslovnom sposobnošću mogu samo da sklapaju odredjene pravne poslove, i naravno lica koja su lišena poslovne sposobnosti ne mogu sklapati pravne poslove bilo koje vrste.

– Ugovor mora imati predmet ugovora.

Prema članu 46. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima propisano je da se ugovorna obaveza može sastojati u davanju, činjenju, nečinjenju ili trpljenju. Sam predmet ugovora mora biti dopušten, moguć i da je odredjen ili odredjiv.

– Osnov ugovora ili causa, je onaj razlog zbog kojeg se ugovor zaključuje, i zbog čega neko nekome nešto čini, najispravnije rečeno uzrok činidbe jednog lica prema drugom.

– Forma ugovora se propisuje zakonom za odredjene vrste ugovora ili je stranke mogu svojom voljom ugovoriti.

Ukoliko je zakon propiše kao uslov za zaključenje ugovora, ona se mora poštovati i prilikom izmena ili dopuna tog ugovora.