Stvarno i građansko pravo

Naša kancelarija pruža usluge u oblasti stvarnog i građanskog prava koje se tiču svojinsko-pravnih i građansko-pravnih odnosa, kao što je sticanje svojine od nevlasnika, sticanje svojine održajem, uspostavljanje stvarnih službenosti, građenje na tuđem zemljištu, sejanje i sađenje na tuđem zemljištu, povreda prava preče kupovine, okupacija, sokrovište, plodouživanje, nastanak, deoba i načini deobe susvojine, prava suvlasnika, deoba zajedničke imovine, uspostavljanje zaloge, upis ili brisanje hipoteke i mnoge druge pravne stvari koje spadaju u oblast stvarnog i građanskog prava.