Stvarno i građansko pravo

Advokat za stvarno i građansko pravo u Novom Sadu

 

Stvarno pravo je grana prava koja se bavi pravnim odnosima u vezi sa stvarima (nepokretnim i pokretnim) i njihovim pravnim režimom. To obuhvata pravo svojine, pravo korišćenja, iznajmljivanja, zakupa, hipoteke, zaloge i druga srodna pitanja.

Građansko pravo se odnosi na pravna pravila koja regulišu odnose između građana, uključujući prava i obaveze koje proističu iz tih odnosa. To uključuje ugovorne odnose, odnos između prodavca i kupca, zakupodavca i zakupca, dužnika i poverioca, kao i pitanja ličnog statusa, kao što su brak, roditeljstvo, starateljstvo i nasleđivanje.

Stvarno pravo i građansko pravo su dve međusobno povezane grane prava. Stvarno pravo se odnosi na prava koja se odnose na stvari, dok građansko pravo uređuje odnose između građana. U mnogim slučajevima, pravni odnosi koji se odnose na stvari takođe uključuju i odnose između građana, pa se ove dve grane prava često prepliću i dopunjuju jedna drugu.

Čime se bavi advokat za stvarno i građansko pravo?

 

Advokat za stvarno i građansko pravo se bavi savetovanjem i zastupanjem klijenata u vezi sa pravnim pitanjima koja se tiču stvari i odnosa između građana. Njihove obaveze mogu uključivati:

 1. Pružanje pravnog saveta i pomoći klijentima u vezi sa njihovim pravima i obavezama u skladu sa stvarnim i građanskim pravom.
 2. Predstavljanje klijenata u sudskim postupcima koji se tiču stvari i odnosa između građana, uključujući različite sporove kao što su sporovi vezani za vlasništvo, ugovore, obaveze iz nasleđivanja i druga srodna pitanja.
 3. Izradu i pregled različitih vrsta ugovora, poput ugovora o kupoprodaji, zakupu, hipoteci, i drugih ugovora koji se tiču stvarnog i građanskog prava.
 4. Zastupanje klijenata u pregovorima i medijacijama u sporovima koji se tiču stvari i odnosa između građana.
 5. Savetovanje klijenata u vezi sa planiranjem i upravljanjem njihovom imovinom, uključujući savete o porezima, nasleđivanju i drugim pitanjima koja se tiču stvarnog i građanskog prava.

Koje konkretne ulsuge pruža advokat za stvarno i građansko pravo?

 

Advokat za stvarno i građansko pravo pruža niz usluga u skladu sa potrebama svojih klijenata. Ove usluge mogu uključivati:

 • Pravno savetovanje – Advokat će pružiti savet i pomoć klijentu u vezi sa pravnim pitanjima koja se tiču stvarnog i građanskog prava, kao što su pitanja prava svojine, raznih vrsta ugovora, hipoteke i drugih stvari.
 • Zastupanje u sporovima – Advokat će zastupati klijenta u sudskim postupcima koji se tiču stvarnog i građanskog prava, uključujući sporove vezane za vlasništvo, ugovore, obaveze iz nasleđivanja i druga srodna pitanja.
 • Izrada ugovora – Advokat će pregledati ili izraditi različite vrste ugovora, poput ugovora o kupoprodaji, zakupu, hipoteci i drugih ugovora koji se tiču stvarnog i građanskog prava.
 • Zastupanje u pregovorima i medijacijama – Advokat će zastupati klijenta u pregovorima i medijacijama u sporovima koji se tiču stvari i odnosa između građana.
 • Savetovanje o planiranju i upravljanju imovinom – Advokat će pružiti savet i pomoć klijentu u vezi sa planiranjem i upravljanjem njihovom imovinom, uključujući savete o porezima, nasleđivanju i drugim pitanjima koja se tiču stvarnog i građanskog prava.
 • Izvršenje sudskih odluka – Advokat će pružiti pomoć klijentu u izvršenju sudskih odluka u sporovima koji se tiču stvarnog i građanskog prava.

Zašto se najčešće angažuje advokat za stvarno i građansko pravo?

 

Advokat za stvarno i građansko pravo najčešće se angažuje kada postoji pravni spor ili problem koji se tiče stvari i odnosa između građana. Neki od najčešćih razloga za angažovanje advokata za stvarno i građansko pravo su:

Kupoprodaja nekretnine
Kada se kupuje ili prodaje nekretnina, advokat za stvarno i građansko pravo može pomoći u pregledu ugovora, proveri pravne čistoće nekretnine i pripremi svih potrebnih dokumenata.

Nasledstvo
Kada se javlja pitanje nasleđivanja, advokat za stvarno i građansko pravo može pomoći u rešavanju pitanja nasleđivanja, upravljanju imovinom, sprovođenju ostavinske rasprave i drugim sličnim pitanjima.

Pitanja prava svojine
Advokat za stvarno i građansko pravo može pomoći u rešavanju sporova koji se tiču vlasništva, poput sporova oko prava svojine, oko granica, stvarnih službenosti, posedovanja, raspolaganja i drugih srodnih pitanja vezanih za imovinu.

Ugovori
Advokat za stvarno i građansko pravo može pomoći u pregledu, izradi i pregovorima u vezi sa ugovorima koji se tiču stvarnog i građanskog prava, kao što su ugovori o kupoprodaji, zakupu i hipoteci.

Zastupanje u sudskim postupcima
Advokat za stvarno i građansko pravo može zastupati klijenta u sudskim postupcima koji se tiču stvari i odnosa između građana, uključujući sporove oko prava svojine, ugovora, obaveza iz nasleđivanja i drugih srodnih pitanja.

 

U kojim slučajevima je angažovanje advokata za stvarno i građansko pravo neophodno?

 

Angažovanje advokata za stvarno i građansko pravo je neophodno u mnogim situacijama, posebno kada su u pitanju pravni problemi koji se tiču stvari i odnosa između građana. Neki od najčešćih slučajeva kada je angažovanje advokata za stvarno i građansko pravo neophodno su:

Kupoprodaja nekretnine: Kada se kupuje ili prodaje nekretnina, angažovanje advokata za stvarno i građansko pravo je često neophodno kako bi se proverila pravna čistoća nekretnine, izradio i pregledao ugovor i obezbedio pravni savet u vezi sa transferom vlasništva.

Nasledstvo: Kada se javlja pitanje nasleđivanja, advokat za stvarno i građansko pravo može pomoći u rešavanju pitanja nasleđivanja, upravljanju imovinom, sprovođenju ostavinske rasprave i drugim sličnim pitanjima.

Pitanja prava svojjine: Advokat za stvarno i građansko pravo može pomoći u rešavanju sporova koji se tiču vlasništva, poput sporova oko prava svojine, oko granica, stvarnih službenosti, posedovanja, raspolaganja i drugih srodnih pitanja vezanih za imovinu.

Ugovori: Advokat za stvarno i građansko pravo može pomoći u pregledu, izradi i pregovorima u vezi sa ugovorima koji se tiču stvarnog i građanskog prava, kao što su ugovori o kupoprodaji, zakupu i hipoteci.

Sudski postupci: Kada se suočite sa sudskim postupkom koji se tiče stvarnog i građanskog prava, angažovanje advokata za stvarno i građansko pravo može biti neophodno kako biste osigurali svoja prava i interese, te osigurali da vam se pruži najbolja moguća pravna zaštita.

Komplikovani propisi: Kada se suočite sa komplikovanim pravnim propisima koji se tiču stvarnog i građanskog prava, angažovanje advokata može biti neophodno kako bi vam pružio pravni savet i osigurao da se pridržavate svih zakonskih propisa.

 

Kako je povezano stvarno i građansko pravo i gde se najčešće prepliće?

 

Stvarno pravo i građansko pravo su dva blisko povezana pravna područja koja se često prepliću u praksi. Stvarno pravo se odnosi na pravne odnose koji proizlaze iz prava vlasništva i drugih stvarnih prava, dok se građansko pravo bavi odnosima između pojedinaca i odnosima između pojedinaca i države. Međutim, postoji veliki preklapanje između ova dva područja prava, jer mnogi odnosi između pojedinaca uključuju stvarna prava na imovini.

Na primer, prilikom kupoprodaje nekretnine, advokat za stvarno pravo će pregledati pravnu čistoću nekretnine, dok će advokat za građansko pravo pregledati ugovor o kupoprodaji i osigurati da se zaštite interesi klijenta u okviru ugovora. Takođe, u slučaju nasledstva, advokat za stvarno pravo može pomoći u rešavanju pitanja imovine, dok će advokat za građansko pravo pomoći u postupku ostavinske rasprave i osigurati da se sva prava naslednika zaštite.

U slučajevima sporova koji se tiču stvarnih prava, advokat za stvarno pravo će predstavljati klijenta u sporu, dok će advokat za građansko pravo osigurati da se zaštite sva prava i interesi klijenta u okviru sudskog postupka.

 

Da li postoji veza između građanskog i porodičnog prava?

 

Da, postoji veza između građanskog i porodičnog prava. Obe oblasti se bave odnosima među pojedincima, ali se razlikuju po tome koje vrste odnosa regulišu.

Građansko pravo se bavi odnosima između pojedinaca i države, kao i odnosima između pojedinaca međusobno. Na primer, građansko pravo reguliše prava i obaveze iz ugovora, imovinska prava, nasleđivanje i druge slične odnose.

Porodično pravo, s druge strane, reguliše odnose u porodici, uključujući brak, razvod, starateljstvo, usvojenje i druge porodične odnose.

Međutim, u nekim situacijama, građansko pravo i porodično pravo se mogu preklapati. Na primer, u slučajevima nasleđivanja imovine nakon smrti člana porodice, porodično pravo može uticati na to kako će se imovina raspodeliti među članovima porodice. Takođe, u slučajevima razvoda braka, građansko pravo može uticati na raspodelu zajedničke imovine, ali i na uslove starateljstva nad decom.

Zbog ovih preklapanja, advokati koji se bave porodičnim pravom često imaju znanje o građanskom pravu, a advokati koji se bave građanskim pravom mogu biti upoznati sa porodičnim pravom.

 

Da li su građansko pravo i pravo naknade štete povezani i kako?

 

Građansko pravo i pravo naknade štete su vrlo blisko povezani. Građansko pravo reguliše imovinska i lična prava pojedinaca i njihove međusobne odnose. Kada neko pretrpi štetu zbog postupka druge osobe, to se smatra povredom građanskog prava i osoba koja je pretrpela štetu ima pravo na naknadu za tu štetu.

Pravo naknade štete se bavi načinima na koje osoba koja je pretrpela štetu može dobiti nadoknadu za štetu koju je pretrpela. To uključuje naknade za materijalnu štetu, poput gubitka prihoda ili oštećenja imovine, kao i naknade za nematerijalnu štetu, poput pretrpljenih bolova i patnje.

Kada dođe do situacije u kojoj je neko povređen ili na drugi način pretrpi štetu, advokati za građansko pravo i advokati za pravo naknade štete mogu raditi zajedno kako bi osigurali da se šteta nadoknadi na odgovarajući način. Advokat za građansko pravo može pružiti savete o tome koji zakoni regulišu štetu i kako se primenjuju, dok advokat za pravo naknade štete može pomoći u prikupljanju dokaza o šteti i pružanju pravnog zastupanja tokom procesa naknade štete.

 

Koja pitanja najčešće dobiju advokati koji se bave stvarnim i građanskim pravom?

 

Advokati koji se bave stvarnim i građanskim pravom obično dobijaju različita pitanja u vezi sa stvarnim pravima i odnosima između pojedinaca u vezi sa imovinom. Neka od najčešćih pitanja koja advokati dobijaju u vezi sa stvarnim i građanskim pravom su:

 • Kako kupiti ili prodati nekretninu?
 • Kako izgraditi ili renovirati nekretninu?
 • Kako rešiti spor oko prava svojine nad imovinom?
 • Kako se zaštititi od nezakonitog upada na imovinu?
 • Kako rešiti spor oko stvarne službenosti?
 • Kako naplatiti dugovanje koje ima veze sa imovinom?
 • Kako se pravilno pripremiti za nasleđivanje imovine?
 • Kako se zaštititi od nepravilnog postupanja drugog vlasnika u slučaju vlasničke zajednice?
 • Kako se zaštititi od nepoštenog ugovora o zakupu ili najmu nekretnine?
 • Kako se obratiti lokalnim vlastima ili drugim javnim organima u slučaju povrede prava na imovinu?
 • Kako rešiti probleme u vezi sa hipotekama, založnim pravima i drugim teretima na imovini?

 

Stvarno i građansko pravo su oblasti prava koje se odnose na imovinu, vlasništvo i međuljudske odnose. Kako biste zaštitili svoja prava i postigli uspeh u različitim pravnim situacijama koje se tiču imovine, potrebno je da angažujete stručnog advokata za stvarno i građansko pravo. 

Naša advokatska kancelarija Novi Sad pruža sveobuhvatne usluge u ovoj oblasti, uključujući savete, pregovore, pripremu ugovora, zastupanje u sudskim postupcima i druge pravne usluge. 

Kontaktirajte nas danas!