Privredno pravo

Advokat za privredno pravo u Novom Sadu

 

Šta je privredno pravo i na šta se odnosi?

 

Privredno pravo je grana prava koja se bavi regulisanjem pravnih odnosa i pravnih normi koja se primenjuju u oblasti privrede, poslovanja i trgovine. Ono se odnosi na pravila i propise koji regulišu osnivanje, organizaciju, upravljanje, finansiranje i prestanak privrednih subjekata, kao i način obavljanja privrednih aktivnosti.

Glavni cilj privrednog prava je stvaranje pravnog okvira koji omogućava fer i efikasno poslovanje, zaštitu interesa privrednih subjekata i očuvanje tržišne konkurencije. Ono se bavi različitim aspektima privrednih aktivnosti, uključujući ugovore, intelektualnu svojinu, radno pravo, zaštitu potrošača, zaštitu životne sredine, bankarstvo, osiguranje, stečaj, reorganizaciju i druge oblasti.

Privredno pravo obuhvata i propise koje se odnose na osnivanje i registraciju privrednih društava, pravnu formu privrednih društava (npr. društvo sa ograničenom odgovornošću, ortačko društvo, komanditno društvo, akcionarsko društvo), prava i obaveze zakonskih zastupnika, direktora, akcionara, zaposlenih, zaštitu prava potrošača, zaštitu tržišne konkurencije, zaštitu intelektualne svojine, finansijsko pravo, poreze i druge aspekte koji su bitni za pravilno funkcionisanje privrednih subjekata.

S obzirom na to da privreda i poslovanje podležu stalnim promenama, privredno pravo se kontinuirano prilagođava novim ekonomskim i tehnološkim trendovima kako bi se održala efikasna regulativa i postigao pravičan i stabilan privredni sistem.

 

Čime se bavi advokat za privredno pravo?

 

Advokat za privredno pravo je pravni stručnjak koji se specijalizovao za oblast privrednog prava i pruža pravnu podršku privrednim društvima u vezi sa njihovim poslovnim aktivnostima. Njegova uloga je da pruži pravne savete, zastupa klijente i štiti njihove interese u različitim pravnim pitanjima koja se odnose na privredu i poslovanje.

 

Advokat za privredno pravo se bavi:

 

 • Osnivanjem i registracijom privrednih subjekata: Advokat pomaže u osnivanju i registraciji privrednih društava, kao što su društva sa ograničenom odgovornošću (DOO), akcionarska društva (AD) i ostale pravne forme. Pruža pravne savete u vezi sa izborom pravne forme, priprema dokumentaciju za osnivanje i vrši registraciju u APR-u.
 • Ugovorima: Advokat za privredno pravo pomaže u pregovaranju, pripremi i analizi različitih vrsta ugovora, kao što su ugovori o kupoprodaji, ugovori o zakupu, ugovori o radu, ugovori o poslovnoj saradnji, ugovori o snabdevanju i druge vrste ugovora. Takođe pruža pravne savete u vezi sa usklađivanjem ugovora sa važećim zakonodavstvom.
 • Radnim pravom: Advokat za privredno pravo pruža savete i zastupa klijente u pitanjima koja se odnose na radno pravo, kao što su zapošljavanje, otkaz ugovora o radu, radni sporovi, kolektivni ugovori, radno vreme, plate i druga prava i obaveze radnika i poslodavca.
 • Zaštitom potrošača: Advokat pruža pravne savete i zastupa klijente u vezi sa zaštitom potrošača, kao što su prava potrošača, reklamacije, odgovornost za štetu, nedozvoljene trgovačke prakse i druga pitanja koja se tiču odnosa između preduzeća i potrošača.
 • Stečajem i reorganizacijom privrednih subjekata u: Advokat za privredno pravo pruža pravnu podršku u situacijama finansijske krize, stečaja ili reorganizacije preduzeća. On pruža savete o postupku stečaja, zastupa interese preduzeća u sudskim postupcima i pomaže u pregovaranju sa poveriocima.

 

Zašto se najčešće angažuje advokat za privredno pravo?

 

Advokat za privredno pravo se najčešće angažuje iz nekoliko razloga:

 • Osnivanje i registracija preduzeća: Pri osnivanju preduzeća, advokat za privredno pravo pruža stručnu podršku u vezi sa izborom pravne forme, pripremom dokumentacije i upisom u APR. On će osigurati da se postupak osnivanja sprovede u skladu sa zakonskim zahtevima i da su interesi klijenta adekvatno zaštićeni. 
 • Pravno savetovanje: Advokat za privredno pravo pruža pravno savetovanje privrednim subjektima u vezi sa različitim pitanjima i problemima koji se tiču poslovanja. To može uključivati tumačenje zakona, regulativa i ugovora, upravljanje rizicima, usklađivanje sa propisima, zaštitu intelektualne svojine, poreska pitanja i druge aspekte koji su bitni za uspešno poslovanje.
 • Zastupanje u sudskim sporovima: Advokat za privredno pravo ima ulogu u rešavanju sporova i sukoba koji mogu nastati u poslovnom okruženju. On će zastupati klijenta u sudskim postupcima, pregovarati o sporazumima i posredovati između sukobljenih strana radi postizanja mirnog rešenja. Takođe, advokat će pomagati u pripremi dokaza, analizi pravnih argumenata i zaštiti interesa klijenta tokom celog postupka.
 • Ugovori: Advokat za privredno pravo je stručnjak za pripremu i pregled ugovora. On će osigurati da se ugovori sastave u skladu sa važećim zakonodavstvom, da se zaštite interesi klijenta i da se minimiziraju rizici. Advokat će pregovarati sa suprotnim stranama u ime klijenta kako bi se postigao povoljan dogovor.
 • Zbog poznavanja regulativa i propisa: Privredni subjekti moraju poštovati različite zakone, regulative i propise koji se odnose na njihovu industriju i poslovanje. Advokat za privredno pravo pruža pravno savetovanje o usklađivanju sa tim propisima kako bi se izbegle kazne, sankcije i druge negativne posledice. On će pomagati u identifikaciji relevantnih propisa, pružiti smernice za postupanje i osigurati da se poslovanje obavlja u skladu sa zakonom.

 

Sve ove usluge koje pruža advokat za privredno pravo imaju za cilj da zaštite interese privrednih subjekata, osiguraju njihovo pravilno poslovanje, minimiziraju rizike i pruže stručno pravno vodstvo u kompleksnom poslovnom okruženju.

 

U kojim slučajevima je angažovanje advokata za privredno pravo neophodno?

 

Angažovanje advokata za privredno pravo može biti neophodno u različitim situacijama u kojima se privredni subjekti suočavaju sa pravnim pitanjima i izazovima. Evo nekoliko slučajeva u kojima je angažovanje advokata za privredno pravo često neophodno:

 • Osnivanje i registracija privrednih društava: pomoć u procesu osnivanja i registracije privrednih društava.
 • Ugovori: pregled, priprema i pregovaranje uslova za sastav svih vrsta ugovora, kako bi se zaštitili interesi privrednog subjekta.
 • Regulative poslovanja: savetovanje privrednih subjekata u razumevanju i usaglašavanju poslovanja sa regulativama i propisima.
 • Radno pravo: pružanje saveta o radnim odnosima, ugovorima o radu i zastupanje privrednih subjekata u radno-pravnim sporovima.
 • Sporovi i pravni postupci: zastupanje privrednih subjekata u sporovima i pravnim postupcima kako bi se zaštitili interesi klijenta i pružila adekvatna pravna podrška
 • Intelektualna svojina: zaštita intelektualne svojine kroz registraciju i zaštitu patenata, žiga i autorskih prava.
 • Zaštita potrošača: savetovanje privrednih subjekata o njihovim obavezama prema potrošačima i pružanje pravne podrške u vezi s potrošačkim sporovima.
 • Bankarstvo i finansijske usluge: pružanje pravnih usluga i saveta u vezi s bankarskim poslovima, finansijskim uslugama, kreditiranjem i investicijama.
 • Zaštita ličnih podataka: pružanje saveta i pomaganje privrednim subjektima u vezi s prikupljanjem, obradom i zaštitom ličnih podataka u skladu s propisima o zaštiti privatnosti.

 

Kako je povezano privredno pravo i ugovorno pravo?

 

Privredno pravo i ugovorno pravo su međusobno povezani pravni oblasti, pri čemu ugovorno pravo predstavlja jedan od ključnih elemenata privrednog prava.

Ugovorno pravo se bavi pravilima i principima koji regulišu sklapanje, izvršenje i raskid ugovora između privrednih subjekata. Ono obuhvata sve aspekte ugovornih odnosa, prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana, uslove ispunjenja ugovora, naknadu štete, kao i postupke za rešavanje sporova.

Privredno pravo, s druge strane, ima širi obuhvat i odnosi se na sve aspekte poslovanja i pravnih pitanja u privrednom kontekstu. Ono uključuje pravila koja se odnose na osnivanje privrednih društava, regulative poslovanja, zaštitu konkurencije, intelektualnu svojinu, radno pravo, poreze i finansijske obaveze, međunarodno poslovanje, zaštitu potrošača i mnoge druge aspekte.

Upravo u okviru privrednog prava se ugovorno pravo primenjuje kako bi se regulisali ugovorni odnosi između privrednih subjekata. Advokati za privredno pravo često se bave pitanjima ugovornog prava u poslovnom kontekstu, kao što su pregovaranje i priprema ugovora, analiza prava i obaveza ugovornih strana, zaštita interesa ugovarača u slučaju sporova ili povreda ugovora, kao i rešavanje sporova pred nadležnim organima.

Dakle, ugovorno pravo je važna komponenta privrednog prava jer omogućava regulisanje i zaštitu ugovornih odnosa između privrednih subjekata, pružajući pravnu sigurnost i pravila koja treba da poštuju privredni subjekti.

 

Koja pitanja najčešće dobiju advokati koji se bave privrednim pravom?

 

Advokati koji se bave privrednim pravom često dobijaju pitanja koja se tiču različitih aspekata poslovanja i pravnih pitanja u privredi. Evo nekih najčešćih pitanja koja advokati za privredno pravo dobijaju:

 • Kako osnovati i registrovati privredno društvo?
 • Da li preduzetnik odgovara za dugove svom svojom imovinom?
 • Šta je bolje da budem preduzetnik ili da osnujem DOO?
 • Kako sačiniti ugovor između privrednih subjekata?
 • Kako uskladiti poslovanje s važećim zakonskim propisima?
 • Kako rešavati sporove iz radnih odnosa?
 • Kako rešiti sporove i voditi pravne postupke u vezi s poslovanjem?
 • Kako zaštititi intelektualnu svojinu i patente?
 • Kako voditi poslovanje na međunarodnom nivou i usaglasiti se s međunarodnim propisima?
 • Kako osigurati zaštitu potrošača?
 • Kako se nositi s insolventnošću i potrebom za restrukturiranjem u poslovanju?
 • Kako komunicirati i pregovarati sa regulatornim organima?
 • Kako se pripremiti i voditi proces poslovnog preuzimanja i spajanja?
 • Kako postići usaglašenost s propisima o zaštiti ličnih podataka?

Ovo su samo neka od pitanja koja se često postavljaju advokatima za privredno pravo. Važno je naglasiti da se specifična pitanja mogu razlikovati u zavisnosti od individualnih potreba i situacija klijenata. 

Advokati za privredno pravo su stručnjaci koji pružaju pravne savete i podršku u vezi s tim pitanjima, prilagođavajući ih konkretnim okolnostima i potrebama svojih klijenata.

Naša advokatska kancelarija Novi Sad pruža sveobuhvatne usluge u ovoj oblasti, uključujući savete, pregovore, pripremu ugovora, zastupanje u sudskim postupcima i druge pravne usluge. 

Kontaktirajte nas danas!