Prekršajno pravo

Advokat za prekršajno pravo u Novom Sadu

Kada klijent ide kod advokata koji se bavi prekršajnim pravom, postoji nekoliko važnih stvari koje bi trebao da zna:

 • Klijent bi trebao da zna koji tačno prekršaj je učinio, trebao bi da dostavi svu dokumentaciju vezanu za prekršaj i trebao bi da bude svestan da će pravnim sistemom snositi posledice za prekršaj koji je učinio
 • Klijent bi trebao da razume da advokat ne može da učini da njegov prekršaj nestane pre noći već bi trebao imati razumevanje o učinjineim prekršajima i kakve su kazne inače predoređene za slične prekršaje
 • Klijent treba da zna da će mu advokat predložiti više mogućnosti odbrane ali samo ukoliko je to moguće
 • Klijent že biti jasno upućen u sve moguće ishode postupka – dakle sve moguće kazne, troškove, i druge posledice
 • Klijent će morati potpuno da sarađuje sa advokatom i sarađivaće na prikupljanju svih dokaza koje advokat smatra bitnim za ceo postupak
 • Klijent će unapred biti obavešten o celokupnom trošku angažovanja advokatske kancelarije, bez obzira da li postupak traje duže ili kraće vreme
 • Advokat će u detalje objasniti klijentu kako će se postupak odvijati, tko će biti uključen u postupak, koliko će trajati, i šta klijent može očekivati u toku postupka
 • Advokat će blagovremeno obavestiti klijenta o svim rokovima za podnošenje dokumenata, kao i sa rokovima za žalbu u slučaju da se klijenti i advokat zajedno ne slažu s odlukom

 

Čime se bavi advokat za prekršajno pravo?

 

Advokat za prekršajno pravo bavi se pravnim pitanjima koja se odnose na prekršaje, tj. manje ozbiljna kršenja zakona koja se kažnjavaju novčanim kaznama, oduzimanjem predmeta ili kratkotrajnom kaznom koja se služi u zatvoru.

Konkretno, advokat za prekršajno pravo može pružati pravnu pomoć i zastupanje u sledećim situacijama:

 1. Predstavljanje klijenta u prekršajnom postupku – Advokat može pružati pravnu pomoć i zastupanje u prekršajnom postupku, uključujući izradu pravnih argumenata, podnošenje dokumenata, učestvovanje na saslušanjima i raspravama, te zastupanje interesa klijenta pred sudom.
 2. Savetovanje o prekršajnom pravu – Advokat može savetovati klijenta o važećim pravima i obavezama u prekršajnom postupku, ali i detaljno objasniti postupak i moguće posledice.
 3. Sastavljanje žalbi i pravnih dokumenata – Advokat sastavlja žalbe ili druge pravne dokumente u slučaju da se klijent ne slaže s odlukom suda u prekršajnom postupku.
 4. Predstavljanje klijenta u određenim prekršajnim stvarima – Advokat može zastupati klijenta u postupcima rešavanja saobraćajnih prekršaja, prekršaja koji se tiču poslovanja, ekologije, reda i mira, imovine, oružja, nedozvoljenih supstanci i ostalo.

 

Koje sve usluge može da pruži advokat za prekršajno pravo?


Advokat za prekršajno pravo pruža različite usluge vezane za prekršaje, a neke od najčešćih uključuju:

 • Pravno savetovanje – advokat će pružiti savete i smernice o tome što učiniti u slučaju da je klijent optužen za prekršaj
 • Zastupanje – advokat će zastupati klijenta optuženog za prekršaj pred sudom i braniti njegove interese
 • Analiza dokaza – advokat će pregledati sve dokaze protiv klijenta optuženog za prekršaj i proceniti koliko su osporivi
 • Pregovaranje o nagodbi – u nekim slučajevima, advokat će pokušati da se nagodi sa tužiocem
 • Izrada žalbe – ako klijent ne bude zadovoljan presudom, advokat može da kreira žalbu na presudu i pokuša dokazati da je presuda nepravedna.
 • Zastupanje u izvršnom postupku – ako je klijentu izrečena novčana kazna ili druga sankcija, advokat će pružiti pomoć u izvršnom postupku i pokušati smanjiti kaznu ili na drugi način pomoći svom klijentu.
 • Praćenje propisa – advokat će pratiti promene u zakonodavstvu i obaveštavati svoje klijente o novim propisima i pravilima vezanim za prekršaje.

 

Zašto se najčešće angažuje advokat za prekršajno pravo?


Advokat za prekršajno pravo se najčešće angažuje zbog toga što prekršaji mogu imati ozbiljne posledice po klijenta. Ovde ne mislimo samo na novčane kazne, već i na oduzimanja vozačke dozvole, zatvor i drudge ozbiljnije sankcije. Stoga, ako se klijent suoči s prekršajem, angažovanje advokata za prekršajno pravo može pomoći u zaštiti klijentovih prava i interesa.

Advokat za prekršajno pravo treba da poseduje znanje i iskustvo u obrani svojih klijenata u prekršajnim postupcima, uključujući pregled dokaza, pripremu pravnih argumenata i zastupanje pred sudom. Obaveza advokata jeste da savetuje klijenta o važećim pravima i mogućnostima, ali i da proceni sve postojeće dokaze protiv klijenta i kao cilj postavi to da za svog klijenta pronađe najbolji mogućeg ishod nakon načinjenog prekršaja.

Uz to, angažovanje advokata za prekršajno pravo može pomoći u smanjenju stresa koju klijent i njegova porodica mogu doživeti u toku prekršajnog postupka. Advokat će klijentu pružiti pravnu podršku i voditi postupak umesto njega, što može biti vrlo korisno u slučajevima kada klijent nije upoznat sa zakonskim propisima i postupcima.

 

Koje su neke od situacija u kojima ljudi obično angažuju advokata za prekršajno pravo?


Klijenti obično angažuju advokata za prekršajno pravo u situacijama kada su suočeni s nekim od sledećih prekršaja:

 • Saobraćajni prekršaji – U ove prekršaje spada vožnja u alkoholisanom stanju, prekoračenje brzine, nekorištenje sigurnosnog pojasa ili korištenje mobilnog telefona u toku vožnje.
 • Prekršaji zbog remećenja javnog reda i mira – U ove prekršaje spada narušavanje javnog reda i mira bukom, vrijeđanjem i omalovažavanjem drugih osoba, nedoličnog ponašanja u javnosti i slično.
 • Prekršaji u vezi s drogama – U ove prekršaje spada posedovanje, uzgoj, prodaja ili preprodaja droga.
 • Prekršaji u vezi s radom – U ove prekršaje spada nepridržavanja radnih propisa, neisplaćivanje zarade zaposlenima, kršenja radnih obaveza i slično.
 • Prekršaji u vezi s imovinom – U ove prekršaje spada krađa, oštećenje tuđe imovine, preprodaja ukradene robe i slično.
 • Prekršaji u vezi s porezom i financijama – U ove prekršaje spada izbegavanje ili neplaćanje poreza, utaje poreza, kršenja financijskih propisa i slično.

 

Kako su povezani prekršajno i krivično pravo?


Prekršajno pravo i krivično pravo su dve različite grane prava koje se odnose na kaznene postupke. Iako se razlikuju, takođe su povezani na nekoliko načina.

Jedna od osnovnih razlika između prekršajnog i krivičnog prava jeste u težini kazne koja se može izreći. U prekršajnom pravu, kazne su obično manje teške i uključuju novčane kazne, kazne zatvora koje traju do 60 dana i slično, dok se u krivičnom pravu kazne kreću od višegodišnjeg zatvora do smrtne kazne.

Još jedna razlika je u postupku. Prekršajni postupak je jednostavniji od krivičnog postupka, često traje kraće i manje je formalan. U prekršajnom postupku, optužena osoba nema pravo na porotu, dok u krivičnom postupku porota može odlučivati o krivici optužene osobe.

Ipak, prekršajno pravo i krivično pravo su povezani jer se prekršaji mogu ponekad smatrati manjim krivičnim delima. Na primer, neki prekršaji koji se tiču posedovanja droga ili nasilničkog ponašanja mogu se kvalifikovati kao krivična dela ako je njihova težina dovoljno ozbiljna. U takvim slučajevima, optužena osoba se može suočiti s ozbiljnijim kaznama i složenijim krivičnim postupkom.

Dakle, iako postoje razlike između prekršajnog i krivičnog prava, oni su povezani i zavise od prirode dela i ozbiljnosti situacije.

 

Koja pitanja najčešće dobiju advokati koji se bave prekršajnim pravom?


Što treba da uradim ukoliko sam dobio prekršajni nalog ili poziv za prekršajni postupak?

Kakve su mogućnosti obrane u slučaju prekršaja?

Kako izbeći zatvorsku kaznu ako sam priznao prekršaj?

Kako mogu da se žalim na odluku sudije u prekršajnom postupku?

Kako se mogu obraniti od optužbi za teže prekršaje koji su kvalifikovani kao kaznena dela?

Šta mogu da uradim ako sam nevin, a optužen za prekršaj?

Kako se mogu pripremiti za sudski proces u prekršajnom postupku?

Kako mogu izbeći negativne posledice na radnom mestu ako sam kažnjavan za prekršaje?

 

Ovo su samo neka od pitanja koja se često postavljaju advokatima za prekršajno pravo, ali svaka situacija može biti drugačija i zahtevati specifične savete i strategije odbrane.

Pozovite nas danas i saznajte kako možemo da vam pomognemo.