Porodično i nasledno pravo

Advokat za porodično i nasledno pravo u Novom Sadu

 

Porodično pravo

 

Porodično pravo (takođe poznato kao bračno i porodično pravo) je grana prava koja se bavi pravnim pitanjima koja se odnose na bračne i porodične odnose. Porodični zakon obuhvata pitanja poput sklapanja braka, razvoda, alimentacije i/ili brige o deci.
Cilj porodičnog prava je osigurati pravnu zaštitu i pravnu sigurnost za sve članove porodice, ali i osigurati zaštitu interesa dece.

 

Čime se bavi advokat za porodično pravo?

 

Advokat za porodično pravo je pravni stručnjak koji se specijalizovao za pružanje pravnih usluga u vezi sa pitanjima bračnog i porodičnog prava. Njihov posao je da savetuju klijente o njihovim pravima i obavezama u vezi sa bračnim i porodičnim pitanjima, kao i da ih zastupaju u sudskim postupcima i pregovorima sa drugom stranom.

 

Konkretno, advokat za porodično pravo može pružiti sledeće usluge:

 

 • Savetovanje o pravima i obavezama u vezi sa brakom, razvodom braka, vršenjem roditeljskog prava, alimentacijom, utvrđivanjem i osporavanjem materinstva i očinstva i drugim pitanjima porodičnog prava.
 • Zastupanje klijenta u sudskim postupcima vezanim za pitanja razvoda braka, vršenja roditeljskog prava, alimentacije, utvrđivanja i osporavanja materinstva i očinstva i drugih pitanja porodičnog prava.
 • Pregovaranje u ime klijenta sa drugom stranom u cilju postizanja sporazuma o razvodu braka, vršenja roditeljskog prava roditelja, visine alimentaciuje, deobe zajedničke imovine bračnih supružnika ili drugim pitanjima porodičnog prava.
 • Priprema pravnih dokumenata, poput Sporazuma o razvodu braka, vršenju roditeljskog prava i visini alimentacije, Ugovora o deobi zajedničke imovine, Bračni ugovori i slično.
 • Zastupanje klijenta u postupcima pred nadležnim organima, poput Centra za socijalni rad ili suda, u vezi sa pitanjima starateljstva nad decom ili drugih pitanja porodičnog prava.

 

Advokat za porodično pravo ima zadatak da pomogne klijentima da zaštite svoja prava i interese u svim situacijama koje uključuju pitanja bračnog i porodičnog prava.

 

Zašto se najčešće angažuje advokat za porodično pravo?

 

Advokat za porodično pravo se najčešće angažuje zbog situacija koje uključuju bračne ili porodične odnose i koje zahtevaju pravnu pomoć i savetovanje.

 

Ovo su neke od situacija u kojima ljudi obično angažuju advokata za porodično pravo:

 

 • Razvod braka – Advokat za porodično pravo može pomoći u postupku razvoda braka, uključujući podelu imovine, na koji način će se vršiti roditeljsko pravo i urediti model viđanja jednog od roditelja sa detetom i utvrđivanja visine alimentacije tj. doprinosa za izdržavanje deteta
 • Vršenje roditeljskog prava – Kada je u pitanju vršenje roditeljskog prava postoji više načina, advokat za porodično pravo može pomoći u utvrđivanju koji način je najbolji za roditelje i decu, kao i u rešavanju problema koji se tiču održavanja kontakta sa decom.
 • Alimentacija tj. doprinosi za izdržavanje deteta – Advokat za porodično pravo može pomoći u utvrđivanju visine alimentacije koju jedan roditelj treba da plaća drugom roditelju za potrebe deteta, kao i u rešavanju problema koji se tiču naplate alimentacije.
 • Usvajanje deteta – Advokat za porodično pravo može pomoći u postupku usvajanja deteta, uključujući pripremu neophodne dokumentacije i predstavljanje klijenta u sudskim postupcima.

 

Glavna uloga advokata za porodično pravo je da pruži pravni savet i pomoć klijentu kako bi zaštitio svoja prava i interese u situacijama koje su često veoma osetljive i emotivno izazovne.

 

U kojim slučajevima je angažovanje advokata za porodično pravo neophodno?

 

Advokat za porodično pravo može biti neophodan u različitim situacijama u kojima osoba ima pitanja ili sporove koji se odnose na bračno i porodično pravo. Neke od najčešćih situacija u kojima je potrebna pomoć advokata za porodično pravo su:

 

 • Razvod braka: U slučaju razvoda braka, advokat za porodično pravo može pomoći u pregovorima oko deobe imovine, utvrđenja načina vršenja roditeljskog prava, utvrđenju modela viđanja jednog od roditelja, alimentaciji i drugim pitanjima koja se tiču razvoda braka.
 • Vršenje roditeljskog prava: U slučajevima kada se roditelji razilaze ili se događaju drugi problemi koji utiču na brigu o deci, advokat za porodično pravo može pomoći u uspostavljanju dogovora o najboljem načinu vršenja roditeljskog prava, utvrđenju modela viđanja jednog od roditelja sa detetom, ali i rešavanju drugih pitanja vezanih za brigu o deci.
 • Alimentacija tj. doprinosi za izdržavanje deteta: Advokat za porodično pravo može pomoći u pregovorima oko visine alimentacije, obračunu dugova, te u slučaju sporova o tome ko treba platiti alimentaciju i koliko.
 • Usvajanje dece: Advokat za porodično pravo može pomoći u postupku usvajanja deteta, uključujući pregovore s biološkim roditeljima, pripremu pravnih dokumenata i zastupanje klijenta u sudskim postupcima.
 • Zaštita od nasilja u porodici: Advokat za porodično pravo može pomoći u slučajevima nasilja u porodici, uključujući izdavanje zaštitnih naloga i zastupanje klijenta u sudskim postupcima protiv počinitelja nasilja.

 

Kako je povezano porodično pravo i nasledno pravo?

 

Porodično pravo i nasledno pravo su dve blisko povezane grane prava koje se bave različitim aspektima porodičnih odnosa. Porodično pravo obuhvata pravila koja uređuju bračne odnose, razvod braka, alimentaciju, brigu o deci i slično, dok se nasledno pravo bavi pravnim aspektima nasleđivanja imovine nakon smrti neke osobe.

 

Postoji snažna veza između porodičnog prava i naslednog prava, jer se mnogi porodični odnosi i pitanja koja su regulisana porodičnim pravom mogu odnositi na pitanja nasledstva. Na primer, u slučaju razvoda braka, supružnici se obično moraju dogovoriti o podeli zajedničke imovine, a ako ne uspeju u tome, sud će odlučiti o podeli imovine. Ta odluka može imati uticaj na kasnije pitanje nasleđivanja imovine, jer će podela imovine uticati na to koja imovina će biti dostupna za nasleđivanje nakon smrti jednog od supružnika.

 

Također, porodično pravo i nasledno pravo se često preklapaju u situacijama kada postoji spor o brizi za diete nakon smrti jednog ili oba roditelja. U tim situacijama, pitanje brige za dete može biti usko povezano s pitanjem nasleđivanja imovine koju je ostavio roditelj.

 

Koja pitanja najčešće dobiju advokati koji se bave porodičnim pravom?

 

 • Ko dobija decu u slučaju razvoda? (Ko ima pravo na samostalno vršenje roditeljskog prava?)
 • Kako se utvrđuje model viđanja jednog od roditelja sa detetom?
 • Koji je iznos alimentacije koji mogu da očekujem?
 • Šta ako druga strane ne želi razvod?
 • Da li mi muž može oduzeti dete?
 • Kako se deli imovina stečena u braku? (Imovinski odnosi u braku)
 • Koliko će da traje suđenje podele imovine?
 • Da li je bolje da imamo sporazumni razvod braka?
 • Kada je neophodno podneti tužbu pri razvodu braka?

 

U sekciji Vaša pitanja, možete dobiti i konkretne odgovore na često postavljena pitanja vezana za porodično pravo.

 

Sve pravne usluge Advokatske kancelarije Kristina Đapa možete videti ovde.

Nasledno pravo

Naša kancelarija pruža advokatske usluge iz oblasti naslednog prava, navešćemo samo neke od njih:

– Zastupanje u ostavinskim postupcima
– Sastavljanje testamenta
– Sastavljanje Ugovora o doživotnom izdržavanju
– Sastavljanje Ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života supružnika
– Zastupanje u postupcima radi poništaja ili raskida navedenih ugovora