Porodično i nasledno pravo

Porodično pravo

Naša kancelarija pruža advokatske usluge iz oblasti porodičnog prava radi uređenja porodičnih odnosa.

Vrste porodičnih odnosa koje mogu biti predmet porodičnih sporova su bračni ili vanbračni odnosi, odnosi roditelja i dece, hranitelja i hranjenika, staratelja i štićenika.

Postupci se mogu voditi povodom izdržavanja između napred navedenih lica, uređenja imovinskih odnosa, zaštite nasilja u porodici.

S obzirom na obimnost porodičnog prava navešćemo samo neke oblasti u kojim pružamo advokatske usluge, a to su:

– Razvod braka,
– Vršenje roditeljskog prava
– Nasilje u porodici
– Izdržavanje između roditelja i dece, supružnika i drugih lica
– Podela bračne imovine
– Bračni ugovori

Nasledno pravo

Naša kancelarija pruža advokatske usluge iz oblasti naslednog prava, navešćemo samo neke od njih:

– Zastupanje u ostavinskim postupcima
– Sastavljanje testamenta
– Sastavljanje Ugovora o doživotnom izdržavanju
– Sastavljanje Ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života supružnika
– Zastupanje u postupcima radi poništaja ili raskida navedenih ugovora