Porodično i nasledno pravo

Advokat za porodično i nasledno pravo u Novom Sadu

Porodično pravo

 

Porodično pravo (takođe poznato kao bračno i porodično pravo) je grana prava koja se bavi pravnim pitanjima koja se odnose na bračne i porodične odnose. Porodični zakon obuhvata pitanja poput sklapanja braka, razvoda, alimentacije i/ili brige o deci.
Cilj porodičnog prava je osigurati pravnu zaštitu i pravnu sigurnost za sve članove porodice, ali i osigurati zaštitu interesa dece.

 

Čime se bavi advokat za porodično pravo?

 

Advokat za porodično pravo je pravni stručnjak koji se specijalizovao za pružanje pravnih usluga u vezi sa pitanjima bračnog i porodičnog prava. Njihov posao je da savetuju klijente o njihovim pravima i obavezama u vezi sa bračnim i porodičnim pitanjima, kao i da ih zastupaju u sudskim postupcima i pregovorima sa drugom stranom.

 

Konkretno, advokat za porodično pravo može pružiti sledeće usluge:

 

 • Savetovanje o pravima i obavezama u vezi sa brakom, razvodom braka, vršenjem roditeljskog prava, alimentacijom, utvrđivanjem i osporavanjem materinstva i očinstva i drugim pitanjima porodičnog prava.
 • Zastupanje klijenta u sudskim postupcima vezanim za pitanja razvoda braka, vršenja roditeljskog prava, alimentacije, utvrđivanja i osporavanja materinstva i očinstva i drugih pitanja porodičnog prava.
 • Pregovaranje u ime klijenta sa drugom stranom u cilju postizanja sporazuma o razvodu braka, vršenja roditeljskog prava roditelja, visine alimentaciuje, deobe zajedničke imovine bračnih supružnika ili drugim pitanjima porodičnog prava.
 • Priprema pravnih dokumenata, poput Sporazuma o razvodu braka, vršenju roditeljskog prava i visini alimentacije, Ugovora o deobi zajedničke imovine, Bračni ugovori i slično.
 • Zastupanje klijenta u postupcima pred nadležnim organima, poput Centra za socijalni rad ili suda, u vezi sa pitanjima starateljstva nad decom ili drugih pitanja porodičnog prava.

 

Advokat za porodično pravo ima zadatak da pomogne klijentima da zaštite svoja prava i interese u svim situacijama koje uključuju pitanja bračnog i porodičnog prava.

 

Zašto se najčešće angažuje advokat za porodično pravo?

 

Advokat za porodično pravo se najčešće angažuje zbog situacija koje uključuju bračne ili porodične odnose i koje zahtevaju pravnu pomoć i savetovanje.

 

Ovo su neke od situacija u kojima ljudi obično angažuju advokata za porodično pravo:

 

 • Razvod braka – Advokat za porodično pravo može pomoći u postupku razvoda braka, uključujući podelu imovine, na koji način će se vršiti roditeljsko pravo i urediti model viđanja jednog od roditelja sa detetom i utvrđivanja visine alimentacije tj. doprinosa za izdržavanje deteta
 • Vršenje roditeljskog prava – Kada je u pitanju vršenje roditeljskog prava postoji više načina, advokat za porodično pravo može pomoći u utvrđivanju koji način je najbolji za roditelje i decu, kao i u rešavanju problema koji se tiču održavanja kontakta sa decom.
 • Alimentacija tj. doprinosi za izdržavanje deteta – Advokat za porodično pravo može pomoći u utvrđivanju visine alimentacije koju jedan roditelj treba da plaća drugom roditelju za potrebe deteta, kao i u rešavanju problema koji se tiču naplate alimentacije.
 • Usvajanje deteta – Advokat za porodično pravo može pomoći u postupku usvajanja deteta, uključujući pripremu neophodne dokumentacije i predstavljanje klijenta u sudskim postupcima.

 

Glavna uloga advokata za porodično pravo je da pruži pravni savet i pomoć klijentu kako bi zaštitio svoja prava i interese u situacijama koje su često veoma osetljive i emotivno izazovne.

 

U kojim slučajevima je angažovanje advokata za porodično pravo neophodno?

 

Advokat za porodično pravo može biti neophodan u različitim situacijama u kojima osoba ima pitanja ili sporove koji se odnose na bračno i porodično pravo. Neke od najčešćih situacija u kojima je potrebna pomoć advokata za porodično pravo su:

 

 • Razvod braka: U slučaju razvoda braka, advokat za porodično pravo može pomoći u pregovorima oko deobe imovine, utvrđenja načina vršenja roditeljskog prava, utvrđenju modela viđanja jednog od roditelja, alimentaciji i drugim pitanjima koja se tiču razvoda braka.
 • Vršenje roditeljskog prava: U slučajevima kada se roditelji razilaze ili se događaju drugi problemi koji utiču na brigu o deci, advokat za porodično pravo može pomoći u uspostavljanju dogovora o najboljem načinu vršenja roditeljskog prava, utvrđenju modela viđanja jednog od roditelja sa detetom, ali i rešavanju drugih pitanja vezanih za brigu o deci.
 • Alimentacija tj. doprinosi za izdržavanje deteta: Advokat za porodično pravo može pomoći u pregovorima oko visine alimentacije, obračunu dugova, te u slučaju sporova o tome ko treba platiti alimentaciju i koliko.
 • Usvajanje dece: Advokat za porodično pravo može pomoći u postupku usvajanja deteta, uključujući pregovore s biološkim roditeljima, pripremu pravnih dokumenata i zastupanje klijenta u sudskim postupcima.
 • Zaštita od nasilja u porodici: Advokat za porodično pravo može pomoći u slučajevima nasilja u porodici, uključujući izdavanje zaštitnih naloga i zastupanje klijenta u sudskim postupcima protiv počinitelja nasilja.

 

Kako je povezano porodično pravo i nasledno pravo?

 

Porodično pravo i nasledno pravo su dve blisko povezane grane prava koje se bave različitim aspektima porodičnih odnosa. Porodično pravo obuhvata pravila koja uređuju bračne odnose, razvod braka, alimentaciju, brigu o deci i slično, dok se nasledno pravo bavi pravnim aspektima nasleđivanja imovine nakon smrti neke osobe.

Postoji snažna veza između porodičnog prava i naslednog prava, jer se mnogi porodični odnosi i pitanja koja su regulisana porodičnim pravom mogu odnositi na pitanja nasledstva. Na primer, u slučaju razvoda braka, supružnici se obično moraju dogovoriti o podeli zajedničke imovine, a ako ne uspeju u tome, sud će odlučiti o podeli imovine. Ta odluka može imati uticaj na kasnije pitanje nasleđivanja imovine, jer će podela imovine uticati na to koja imovina će biti dostupna za nasleđivanje nakon smrti jednog od supružnika.

Takođe, porodično pravo i nasledno pravo se često preklapaju u situacijama kada postoji spor o brizi za diete nakon smrti jednog ili oba roditelja. U tim situacijama, pitanje brige za dete može biti usko povezano s pitanjem nasleđivanja imovine koju je ostavio roditelj.

 

Koja pitanja najčešće dobiju advokati koji se bave porodičnim pravom?

 

 • Ko dobija decu u slučaju razvoda? (Ko ima pravo na samostalno vršenje roditeljskog prava?)
 • Kako se utvrđuje model viđanja jednog od roditelja sa detetom?
 • Koji je iznos alimentacije koji mogu da očekujem?
 • Šta ako druga strane ne želi razvod?
 • Da li mi muž može oduzeti dete?
 • Kako se deli imovina stečena u braku? (Imovinski odnosi u braku)
 • Koliko će da traje suđenje podele imovine?
 • Da li je bolje da imamo sporazumni razvod braka?
 • Kada je neophodno podneti tužbu pri razvodu braka?

 

U sekciji Vaša pitanja, možete dobiti i konkretne odgovore na često postavljena pitanja vezana za porodično pravo.

 

Sve pravne usluge Advokatske kancelarije Kristina Đapa možete videti ovde.

Nasledno pravo

„Nasledno pravo“ se odnosi na zakonske propise i pravila koja određuju šta se događa sa imovinom neke osobe nakon njene smrti, odnosno kako se ta imovina prenosi na naslednike.

U mnogim pravnim sistemima, uključujući pravni sistem Republike Srbije, postoje zakonske odredbe koje automatski određuju ko su naslednici preminule osobe i kako će se njena imovina podeliti među njima. U Srbiji, nasledno pravo reguliše Zakon o nasleđivanju, koji definiše pravila nasleđivanja i procedure koje se primenjuju u slučaju smrti neke osobe. Ove zakonske odredbe mogu se primeniti i ako osoba nije ostavila testament, odnosno ako jeste ostavila testament ali on nije validan.

Nasledno pravo postaje kompleksno u slučajevima kada postoji više naslednika ili ako postoji imovina koja zahteva posebne uslove za prenos.

Baš zbog toga, mnogi ljudi koji žele da osiguraju da se njihova imovina prenese u skladu sa njihovim željama i planovima, ostavljaju validan testament u saradnji sa advokatom.

 

Čime se bavi advokat za nasledno pravo?

 

Advokat za nasledno pravo bavi se pravnim pitanjima koja se odnose na prenos imovine nakon smrti neke osobe, kao i na rešavanje eventualnih sporova vezanih za nasleđivanje imovine.

Advokat za nasledno pravo može biti od velike pomoći u slučajevima kada je proces nasleđivanja složen ili kada postoje potencijalni sporovi između naslednika. Takođe, advokat može pomoći u tome da se klijentova imovina prenese u skladu sa njihovim željama i da se izbegnu eventualni problemi u budućnosti.

 

Koje usluge pruža advokat za nasledno pravo?

 

 • Savetovanje o pravima i obavezama naslednika i o načinima zaštite njihovih interesa u procesu nasleđivanja.
 • Izrada i revizija testamenta, koji može biti ključan dokument u prenošenju imovine na željeni način.
 • Predstavljanje klijenta u ostavinskom postupku pred sudom ili nadležnim javnim beležnikom.
 • Rešavanje sporova koji se mogu pojaviti između naslednika ili drugih osoba koje imaju pravo na deo imovine.
 • Prikupljanje potrebne dokumentacije i pružanje podrške u procesu podele imovine.

 

Zašto se najčešće angažuje advokat za nasledno pravo?

 

 1. Složenost procesa: Nasledno pravo može biti veoma kompleksno, posebno ako postoje više naslednika koji npr. veruju da imaju jedinstveno pravo nasleđivanja. Advokat za nasledno pravo ima stručno znanje i iskustvo u rešavanju takvih potencijalnih konflikata i pitanja, što može biti od velike pomoći u procesu nasleđivanja, ali i u porodičnim odnosima za period koji dolazi.
 2. Zaštita interesa naslednika: Advokat za nasledno pravo može savetovati naslednike o njihovim pravima i obavezama u procesu nasleđivanja, kao i o načinima zaštite njihovih interesa u slučaju sporova sa drugim naslednicima ili sa drugim osobama koje imaju pravo na deo imovine ili samo veruju da imaju pravo na istu.
 3. Izrada testamenta: Advokat za nasledno pravo može pomoći u izradi i reviziji testamenta, koji je ključni dokument u prenošenju imovine na željeni način. Advokat može savetovati klijenta o različitim vrstama testamenta i o tome koji bi najbolje odgovarao njihovim potrebama i željama.
 4. Podele imovine: Advokat za nasledno pravo može pružiti podršku u procesu podele imovine, što može biti posebno važno ako ima više naslednika. U tom slučaju, uloga advokata jeste da se pobrine da se imovina podeli u skladu sa zakonskim propisima i sa željama preminule osobe.
 5. Nužni deo: Advokat za nasledno pravo pruža pravne savete u vezi nužnog naslednog dela naslednika, ko sve ima pravo na nužnio deo, u kojim situacija je pravno na nužni deo povređeno, koliko iznosi nužni deo, kao i na koji način se može dobiti nužni deo koji nasledniku pripada.

Ukoliko želite da angažujete advokata za podelu imovine danas, pozovite nas!

 

U kojim slučajevima je angažovanje advokata za nasledno pravo neophodno?

 

Angažovanje advokata za nasledno pravo može biti neophodno u nekoliko slučajeva:

 

 • Kompleksna imovina: Ako postoji kompleksna imovina koja zahteva posebne uslove za prenos, poput nekretnina u inostranstvu ili poslovnih udela, angažovanje advokata za nasledno pravo može biti neophodno. Advokat može pružiti stručne savete o zakonskim propisima u vezi sa prenosom takve imovine i pomoći u rešavanju pitanja koja se tiču poreza i drugih zakonskih obaveza.
 • Sumnja u validnost testamenta: Ako postoji sumnja u validnost testamenta, ili ako postoji mogućnost da će neko podneti tužbu kojom će osporiti testament, angažovanje advokata za nasledno pravo može biti neophodno. Advokat može pružiti savete o zakonskim propisima koji se tiču validnosti testamenta i pomoći u zaštiti prava naslednika u slučaju osporavanja testamenta.
 • Kada je povređeno pravno na nužni nasledni deo. Advokat može pružiti stručne savete o zakonskim propisima u vezi sa povredom prava na nužni deo i pomoći o zaštiti prava naslednika u slučaju osporavanja eventualnog testamenta ili druge vrste Ugovora. 
 • Nejasnoće u zakonskim propisima: Ako postoje nejasnoće u zakonskim propisima koji se tiču nasleđivanja, ili ako postoji mogućnost da zakonski propisi budu promenjeni, angažovanje advokata za nasledno pravo može biti neophodno kako bi se zaštitili interesi naslednika.

 

Kako je povezano nasledno pravo i ugovorno pravo?

 

Nasledno pravo i ugovorno pravo su dva različita pravna područja koja su povezana na nekoliko načina.

 

 1. Ugovori o nasleđivanju. To su ugovori kojima se osoba obavezuje da će određenoj osobi preneti određenu imovinu nakon svoje smrti. Ugovor o nasleđivanju je ugovor o prenosu imovine i spada u ugovorno pravo. Međutim, ugovor o nasleđivanju takođe ima implikacije na nasledno pravo, jer utiče na način na koji će se imovina preneti nakon smrti.
 2. Drugi način na koji su ova dva pravna područja povezana je kroz testament. Testament je takođe ugovor, ali se razlikuje od ugovora o nasleđivanju po tome što se sastavlja sa namerom da stupi na snagu tek nakon smrti. Testament ima veliki uticaj na nasledno pravo, jer se njime definiše način prenosa imovine nakon smrti, te se na taj način reguliše pitanje nasleđivanja.
 3. Ugovorno pravo je povezano sa pitanjem nasleđivanja u smislu kada postoje ugovori o zajedničkom vlasništvu, bračni ugovori, ugovori o doživotnom izdržavanju i drugi ugovori koji utiču na pravo nasleđivanja. U tim slučajevima, ugovori utiču na način na koji se imovina prenosi nakon smrti, a time i na nasledno pravo.

 

Koja pitanja najčešće dobiju advokati koji se bave naslednim pravom?

 

Advokati koji se bave naslednim pravom mogu dobiti različita pitanja koja se odnose na nasleđivanje imovine nakon smrti, kao i na prenos imovine još za života. Među najčešća pitanja koja advokati dobijaju u vezi sa naslednim pravom spadaju:

 

 • Kako se nasleđuje imovina nakon smrti?
 • Koje su obaveze naslednika u vezi sa nasleđenom imovinom?
 • Koja je razlika između zakonskog i testamentarnog nasleđivanja?
 • Kako se sastavlja i overava testament?
 • Koje su mogućnosti za smanjenje poreza na nasleđenu imovinu?
 • Kako se podele nasledstva u slučaju više naslednika?
 • Koje su mogućnosti za raspolaganje imovinom još za života?
 • Koje su obaveze izvršitelja testamenta?
 • Kako se rešavaju sporovi u vezi sa nasleđivanjem?
 • Kako se ostvaruju prava na nasleđenu imovinu u inostranstvu?
 • Koliki je nužni nasledni deo?
 • Da li je moje pravo na nužni nasledni deo povređeno?
 • Da li se Ugovor o doživotnom izdržavanju može pobijati i kako?

 

U sekciji Vaša pitanja, možete dobiti i konkretne odgovore na često postavljena pitanja vezana za porodično pravo.

 

Sve pravne usluge koje nudimo kao advokat u Novom Sadu možete videti ovde.