Naknada štete

Advokat za naknadu štete u Novom Sadu

Pravo na nadoknadu štete je pravo koje pripada osobi koja je pretrpela štetu. Ona ima pravo da potraži naknadu za gubitke ili štetu koju je pretrpela od strane druge osobe ili organizacije koja je odgovorna za uzrokovanje štete.

Ovo pravo se primenjuje u različitim situacijama, kao što su nesreće na radu, saobraćajne nesreće, medicinske greške, oštećenje imovine, kršenje ugovora ili neki drugi oblik štete.

Da bi osoba mogla potražiti nadoknadu štete, potrebno je dokazati da je šteta nastala zbog postupaka ili propusta druge osobe ili organizacije. Takođe je važno dokazati da je nastala stvarna šteta, kao i da postoji uzročna veza između štete i postupaka ili propusta druge osobe ili organizacije.

Nakon dokazivanja štete i uzroka, osoba koja je pretrpela štetu može zatražiti novčanu naknadu koja bi trebala nadomestiti izgubljenu imovinu, troškove lečenja, gubitak zarade ili druge oblike štete koji su nastali.

 

Šta je nadoknada štete?

 

U pravnom smislu, nadoknada štete predstavlja pravo osobe koja je pretrpela štetu da potraži novčanu naknadu od strane osobe, organizacije ili institucije koja je odgovorna za uzrokovanje te štete. Ovo pravo je regulisano pravnim propisima i principima koji se primenjuju u određenoj zemlji ili pravnom sistemu.

Da bi osoba mogla potražiti naknadu štete, mora dokazati da je pretrpela stvarnu štetu zbog postupaka ili propusta druge osobe ili organizacije, kao i da postoji uzročna veza između štete i postupaka ili propusta te osobe ili organizacije. Nakon dokazivanja štete i uzroka, osoba koja je pretrpela štetu ima pravo da traži novčanu naknadu koja bi trebala nadoknaditi izgubljenu imovinu, troškove lečenja, gubitak zarade ili druge oblike štete koji su nastali.

Nadoknada štete je osnovno pravno sredstvo za zaštitu prava i interesa pojedinaca u društvu, a takođe služi i kao podsticaj za osobe i organizacije da deluju s pažnjom i odgovorno kako bi se izbegle štete i nepravde.

U Srbiji, nadoknada štete je regulisana Zakonom o obligacionim odnosima (ZOO), kao i drugim zakonima koji regulišu specifična pitanja, kao što su Zakon o saobraćaju, Zakon o radu i drugi.

Prema Zakonu o obligacionim odnosima, osoba koja je pretrpela štetu ima pravo da potraži naknadu štete od osobe koja je odgovorna za štetu, a odgovornost se može zasnivati na ugovoru, zakonu ili drugim propisima. U slučaju da je osoba pretrpela štetu zbog kršenja ugovora ili zakonske obaveze, ona ima pravo na nadoknadu štete u visini stvarne štete koju je pretrpela.

Na primer, ako osoba pretrpi telesnu povredu ili smrt usled kršenja saobraćajnih propisa, Zakon o saobraćaju propisuje pravo na naknadu štete, koje uključuje naknadu za pretrpljeni bol i strah, gubitak zarade, troškove lečenja i drugo.

U slučaju sporova oko naknade štete, osoba može pokrenuti sudski postupak pred nadležnim sudom, koji će uzeti u obzir dokaze i propise koji se primenjuju u određenoj situaciji kako bi doneo odluku o iznosu naknade štete koji se mora isplatiti.

 

Šta je potrebno da bi se mogla regulisati naknada štete između dve osobe?

 

Da bi se mogla regulisati naknada štete između dve osobe, potrebno je da postoji uzročna veza između štete i postupaka osobe koja je prouzrokovala štetu. Takođe, osoba koja je pretrpela štetu treba da dokaže da je pretrpela stvarnu štetu, koju je moguće novčano izraziti, kao i da su postupci osobe koja je prouzrokovala štetu bili protivzakoniti ili neodgovorni.

Ukoliko osoba želi da reguliše naknadu štete sa drugom osobom, može to učiniti na nekoliko načina.

 • Jedan od načina je da se dvije osobe dogovore o iznosu naknade štete koji se mora isplatiti, te da to bude regulisano u pisanom sporazumu ili ugovoru.
 • Drugi način je da se obrate medijatoru ili advokatu koji bi pomogli u pregovorima između dve strane i dogovorili visinu naknade štete.

Ukoliko dogovor između dve strane nije moguć, osoba koja je pretrpela štetu može pokrenuti sudski postupak protiv osobe koja je prouzrokovala štetu. U tom slučaju, sud će utvrditi činjenice i primeniti odgovarajuće zakone i propise kako bi doneo odluku o visini naknade štete koja se mora isplatiti.

 

Šta je potrebno da bi se mogla regulisati naknada štete između osobe i organizacije?

 

Da bi se mogla regulisati naknada štete između osobe i organizacije, potrebno je da postoji uzročna veza između štete i postupaka organizacije. Takođe, osoba koja je pretrpela štetu treba da dokaže da je pretrpela stvarnu štetu, koju je moguće novčano izraziti, kao i da su postupci organizacije bili protivzakoniti ili neodgovorni.

Ukoliko osoba želi da reguliše naknadu štete sa organizacijom, može to učiniti na nekoliko načina. Jedan od načina je da se osoba obrati organima uprave organizacije sa zahtevom za naknadu štete, te da se postigne dogovor oko visine naknade štete. Organizacija takođe može ponuditi nagodbu ili sporazum o nagodbi, kojim se reguliše visina naknade štete.

Ukoliko dogovor između osobe i organizacije nije moguć, osoba koja je pretrpela štetu može pokrenuti sudski postupak protiv organizacije. U tom slučaju, sud će utvrditi činjenice i primeniti odgovarajuće zakone i propise kako bi donio odluku o visini naknade štete koja se mora isplatiti.

U nekim slučajevima, kao što je na primer slučaj nezgode na radu, postoji sistem obaveznog osiguranja od posledica nesrećnih slučajeva na radu, koji pokriva troškove lečenja, nadoknadu za izgubljenu zaradu i druge troškove. U tim slučajevima, osoba koja je pretrpela štetu može tražiti naknadu štete od osiguravajućeg društva, koje će isplatiti odgovarajuću naknadu.

 

Kako izgleda pravni proces pokretanja tužbe za nadoknadu štete?

 

Pravni proces pokretanja tužbe za nadoknadu štete u Srbiji obično uključuje sledeće korake:

 1. Priprema tužbe: Osoba koja želi da pokrene tužbu za nadoknadu štete mora prvo da pripremi tužbu. Tužba je pisani zahtev koji sadrži informacije o navodima o osnovu tužbe, činjenicama, dokazima i zahtjevima za naknadu štete. Tužbu obično priprema advokat, ali osoba može pripremiti tužbu i sama.
 2. Podnošenje tužbe: Nakon što se tužba pripremi, ona se podnosi sudu koji je nadležan za slučaj. U Srbiji, to može biti osnovni sud, viši sud ili privredni sud, ovisno o vrsti slučaja. Tužbu je potrebno podneti u pisanom obliku i uz nju se obično prilažu dokazi, poput medicinskih izveštaja, računa i drugih relevantnih dokumenata.
 3. Sudski postupak: Nakon što se tužba podnese, sledi sudski postupak. U ovom koraku, sud će utvrditi činjenice, prikupljati dokaze i doneti odluku o slučaju. Ovaj postupak može uključivati saslušanje svedoka, nalaze i mišljenja veštaka i druge dokaze koji pomažu u utvrđivanju činjenica.
 4. Presuda: Nakon završetka sudskog postupka, sud će doneti presudu. Presuda je odluka kojom se utvrđuje da li se osobi treba isplatiti naknada štete i ako da, koliko. Ukoliko sud utvrdi da je osoba pretrpela štetu, onda će doneti presudu kojom se nalaže tuženom da isplati naknadu štete.
 5. Izvršenje presude: Ukoliko tuženi ne isplati naknadu štete u roku koji je naveden u presudi, osoba koja je pokrenula tužbu može pokrenuti izvršni postupak kako bi se prisililo tuženi, a sad izvršni dužnik da plati iznos naknade štete.

Važno je napomenuti da postupak pokretanja tužbe za nadoknadu štete može biti složen i dugotrajan, te da je stoga često preporučljivo angažovati iskusnog advokata koji će pružiti pravnu pomoć i savetovanje tokom ovog procesa.

 

Čime se bavi advokat u procesu nadoknade štete?

 

Advokat igra ključnu ulogu u procesu nadoknade štete, a njegova uloga može biti raznolika, ovisno o konkretnom slučaju. Neki od zadataka koje advokat može obavljati u ovom procesu su:

 • Savetovanje klijenta: Advokat će pružiti klijentu pravni savet i pomoć u vezi s pokretanjem tužbe za naknadu štete. To uključuje savetovanje o jačini slučaja, mogućim ishodima, vrsti dokaza koji će biti potrebni i rokovima za podnošenje tužbe.
 • Prikupljanje dokaza: Advokat će pomoći u prikupljanju dokaza koji su potrebni za tužbu, kao što su medicinski izveštaji, računi i drugi relevantni dokumenti. Advokat može raditi sa stručnjacima iz različitih područja kako bi se osigurala što bolja priprema dokaza.
 • Priprema tužbe: Advokat će pripremiti tužbu u skladu sa zakonom i pravilima sudskog postupka. Tužba će sadržati činjenice, navode, dokaze i zahteve za naknadu štete.
 • Zastupanje pred sudom: Advokat će zastupati klijenta pred sudom tokom celog postupka. To uključuje saslušanja svedoka, prikupljanje dokaza i predstavljanje argumenata pred sudom.
 • Pregovaranje sa suprotnom stranom: Advokat može pregovarati s suprotnom stranom kako bi se postigao sporazum o naknadi štete bez odlaska na sud. U slučajevima kada postoji sporazum, advokat će pomoći u pripremi dokumenta kojim se sporazum o naknadi štete potvrđuje.

 

Koje usluge pruža advokat za nadoknadu štete?

 

Advokat pruža različite usluge u procesu nadoknade štete. Neke od glavnih usluga uključuju:

 1. Savetovanje klijenta
 2. Prikupljanje dokaza
 3. Priprema tužbe
 4. Zastupanje pred sudom
 5. Pregovaranje sa suprotnom stranom
 6. Pravna podrška

 

U kojim slučajevima se najčešće angažuje advokat za nadoknadu štete?

 

Advokat za nadoknadu štete obično se angažuje u slučajevima kada je osoba pretrpela neku vrstu štete, a smatra da je druga strana odgovorna za prouzrokovanje te štete. Neki od najčešćih slučajeva u kojima se angažuje advokat za nadoknadu štete uključuju:

 • Saobraćajne nezgode: Advokati za nadoknadu štete često zastupaju klijente koji su pretrpeli štetu u saobraćajnoj nezgodi i smatraju da druga strana snosi odgovornost za nezgodu.
 • Radne nezgode: Advokati za nadoknadu štete mogu zastupati radnike koji su pretrpeli neku vrstu štete povredom na radnom mestu.
 • Lekarske greške: Advokati za nadoknadu štete mogu zastupati pacijente koji su pretrpeli štetu kao rezultat lekarske greške ili nemarnog lečenja.
 • Oštećenje imovine: Advokati za nadoknadu štete mogu zastupati klijente koji su pretrpeli štetu na imovini, kao što su kuće, stanovi ili druga vrsta nekretnina, i smatraju da druga strana snosi odgovornost za prouzrokovanje štete.
 • Medijski sporovi: Advokati za naknadu štete zastupaju klijente koji su pretrpeli nematerijalnu štetu zbog pretrpljenih duševnih bolova zbog povrede časti i ugleda, jer je šteta prouzrokovana putem sredstava javnog informisanja.

 

U kojim slučajevima je angažovanje advokata za naknadu štete neophodno?

 

Angažovanje advokata za naknadu štete nije obavezno u svim slučajevima, ali je poželjno u mnogim situacijama kada je pretrpljena značajna šteta i kada je potrebna pomoć u postupku traženja naknade. Neke situacije u kojima je angažovanje advokata za naknadu štete neophodno uključuju:

 • Složeni slučajevi: U slučajevima koji uključuju složene zakonske propise, pravnu proceduru ili dokaze, može biti korisno angažovati advokata za pomoć u procesu traženja naknade štete.
 • Visoka vrednost: Ako je vrednost štete značajna, kao što je to često slučaj kod ozbiljnih povreda ili velikih imovinskih šteta, tada je angažovanje advokata poželjno kako bi se osiguralo da se klijentu isplati pravedna naknada.
 • Komplikovani postupci: U slučajevima koji uključuju složene pravne postupke, poput medijacije ili arbitraže, angažovanje advokata može biti od velike pomoći u osiguravanju da se klijentova prava adekvatno zaštite.
 • Odbijanje protivničke strane da plati: Ako protivnička strana odbije da isplati naknadu štete, angažovanje advokata može pomoći u procesu pokretanja tužbe i zastupanju klijenta pred sudom.
 • Potreba za brzom akcijom: Ako postoji potreba za brzim postupkom, na primer, ako je potrebno podneti zahtev za naknadu štete u ograničenom vremenskom periodu, angažovanje advokata može pomoći u osiguravanju da se zahtev podnese blagovremeno i na adekvatan način.

Angažovanje advokata za naknadu štete nije uvijek neophodno, ali je poželjno u mnogim slučajevima, posebno u složenijim situacijama ili u slučajevima visoke vrednosti štete. Advokat može pomoći u procesu prikupljanja dokaza, zastupanja klijenta i osiguranja da se dobije pravedna naknada za pretrpljenu štetu.

 

Koja pitanja najčešće dobiju advokati koji se bave nadoknadom štete?

 

Advokati koji se bave nadoknadom štete mogu najčešće dobiti pitanja kao što su:

Da li imam osnovu za pokretanje tužbe za naknadu štete?
Kolika bi mogla biti visina naknade štete koju mogu dobiti?
Kako da prikupim dokaze za svoj zahtev za naknadu štete?
Koliko dugo traje proces nadoknade štete?
Koje su moje obaveze i odgovornosti tokom procesa nadoknade štete?
Da li postoji mogućnost da dobijem naknadu štete bez sudskog procesa?
Kako se utvrđuje odgovornost za nastalu štetu?
Kako da izaberem najboljeg advokata za moj slučaj?
Koje su mogućnosti za žalbu ako nisam zadovoljan ishodom postupka?
Kako će se naknada štete isplatiti i u kom roku?
Kada zastareva pravo na naknadu štete?

 

Odgovori na sva pitanja zaviše isključivo od situacije klijenta, tako da ćemo vam nalakše pomoći ukoliko nas kontaktirate i objasnite svoju situaciju.

Pište nam danas!