Krivično pravo

Advokat za krivično pravo u Novom Sadu

 

Čime se bavi advokat za krivično pravo?

 

Advokat za krivično pravo se bavi pružanjem pravne pomoći klijentima koji su optuženi za krivično delo ili su žrtve krivičnog dela. Uloga advokata u ovim situacijama može biti različita, ali obično uključuje sledeće:

 1. Zastupanje osumnjičenog ili okrivljenog: Advokat za krivično pravo pruža pravnu pomoć osumnjičenom ili okrivljenom u svim fazama krivičnog postupka, uključujući saslušanje, izvođenje svih dokaza, savetovanje o pravima, zastupanje na glavnom pretresu, izradu neophodnih podnesaka i žalbi.
 2. Zastupanje žrtve krivičnog dela: Advokat za krivično pravo takođe može zastupati žrtvu krivičnog dela, pružajući pravnu pomoć u vezi s krivičnim postupkom, odgovarajućim zahtevima za naknadu štete, te savetovanjem o pravima žrtve.
 3. Savetovanje: Advokat za krivično pravo pruža savetovanje klijentima u vezi s krivičnim pravom, uključujući savetovanje o rizicima, pravima i obavezama u određenom slučaju, i preporuke u vezi sa taktikom u krivičnom postupku.
 4. Zastupanje u drugim pravnim postupcima: Advokat za krivično pravo može zastupati klijenta u drugim pravnim postupcima koji se tiču krivičnog prava, kao što su postupci za prekršaje ili postupci za različite vrste sporova.

 

Koje usluge pruža advokat za krivično pravo?

 

Advokat za krivično pravo pruža različite usluge koje su usmerene na zaštitu prava i interesa klijenata u krivičnom postupku. Neki od primarnih usluga koje advokat za krivično pravo pruža uključuju:

Zastupanje osumnjičenog ili okrivljenog: Advokat za krivično pravo pruža pravnu pomoć osumnjičenom ili okrivljenom u krivičnom postupku. To  odnosi na izvođenje raznih dokaza, izradu pravnih argumenata, zastupanje na sudu, savetovanje o postupku i mogućnostima obrane, i pregovaranje o sporazumima o krivici ili kazni.

Zastupanje žrtve krivičnog dela: Advokat za krivično pravo pruža pravnu pomoć i podršku žrtvama krivičnog dela, uključujući pregled dokaza i svedočenja, savetovanje o njihovim pravima i mogućnostima nadoknade štete, ali i zastupanje na sudu.

Savetovanje: Advokat za krivično pravo pruža savetovanje klijentima o njihovim pravima i obvezama u krivičnom postupku, te savetovanje o postupku, taktikama i strategijama za obranu ili zastupanje.

Izrada žalbi: Advokat za krivično pravo može sastaviti žalbu u slučaju nepravosnažne presude ili odluke u krivičnom postupku, te preuzeti dalje pravne korake kako bi se zaštitila prava i interesi klijenta.

Zastupanje u drugim pravnim postupcima: Advokat za krivično pravo može zastupati klijenta u drugim pravnim postupcima koji se tiču krivičnog prava, kao što su postupci za prekršaje ili postupci za različite vrste sporova.

 

Zašto se najčešće angažuje advokat za krivično pravo?

 

Advokati za krivično pravo se najčešće angažuju u slučajevima krivičnih dela, koja se smatraju ozbiljnim i koji mogu dovesti do kaznenih sankcija kao što su zatvor, novčana kazna ili uslovna kazna. U takvim slučajevima, okrivljeni ili osumnjičeni za krivično delo imaju pravo na pravnu pomoć i zastupanje kako bi se osigurala pravednost u postupku.

Advokat za krivično pravo je stručnjak u oblasti krivičnog prava i treba da ima dubinsko razumevanje zakona, pravila i postupaka koji se primenjuju u krivičnom pravosuđu. Njegovo znanje i iskustvo pomažu u izradi pravnih strategija, pregledu dokaza i svedočenja, zastupanju klijenata na sudu i savetovanju o njihovim pravima i obavezama u krivičnom postupku.

Angažovanje advokata za krivično pravo može pomoći u zaštiti prava i interesa klijenta i poboljšati šanse za uspešnu obranu ili zastupanje. Advokat za krivično pravo takođe može pružiti klijentima emocionalnu podršku i osećaj sigurnosti u teškim situacijama koje se javljaju u krivičnom postupku.

 

U kojim situacijama klijenti obično angažuju advokata za krivično pravo?

 

Ljudi obično angažuju advokata za krivično pravo u mnogim situacijama koje uključuju krivična dela kao što su:

 • Osumnjičeni ili okrivljenii za krivično djelo – kada osoba bude osumnjičena ili okrivljena za krivično delo, angažovanje advokata za krivično pravo pomaže u osiguravanju pravednog suđenja i zaštiti prava osumnjičenog ili optuženog.
 • Priznanje krivice – kada se osoba složi sa tužilaštvom da će priznati krivicu u zamenu za manju kaznu, advokat za krivično pravo može pomoći u postizanju sporazuma koji će za klijenta biti najpovoljniji.
 • Žalba na presudu – kada osoba ne bude zadovoljna odlukom suda ili presudom koju je dobila, advokat za krivično pravo može pomoći u podnošenju žalbe i odbrani interesa klijenta.
 • Savetovanje u vezi sa krivičnim delima – advokat za krivično pravo može savetovati klijente u vezi sa krivičnim delima i pomoći u sprečavanju kršenja zakona.

 

U kojim slučajevima je angažovanje advokata za krivično pravo preporučljivo?

 

Angažovanje advokata za krivično pravo je preporučljivo u mnogim slučajevima, a ovo su najčešće situacije:

 • Kada osoba bude osumnjičena ili okrivljena  za bilo koje krivično delo – u takvim slučajevima, optuženi treba da ima advokata koji će ga zastupati u postupku i osigurati pravedno suđenje.
 • Kada osoba bude zadržana od strane policije i kada joj je određen pritvor – ako osoba bude zadržana od strane policije ili joj bude određen pritvor od strane tužioca zbog osnovane sumnje da je izvršio neko krivično delo, treba da se obrati advokatu za krivično pravo koji će osigurati da se poštuju njegova prava i pravila zadržavanja i pritvora.
 • Kada osoba bude pozvana na saslušanje pred policijom – ako osoba bude pozvana da se pojavi pred policijskom upravom radi saslušanja, treba da se obrati advokatu za krivično pravo pre nego što bilo šta kaže.
 • Kada osoba bude osumnjičena ili okrivljena za slučaj nasilja u porodici – u takvim slučajevima, osoba osumnjičena ili okrivljena za nasilje u porodici treba da se obrati advokatu za krivično pravo kako bi osigurala pravedno suđenje i zaštitu svojih prava.
 • Kada osoba bude nepravedno okrivljena – ako osoba bude nepravedno okrivljena za krivično delo, advokat za krivično pravo može pomoći u osporavanju optužbi i dokazivanju nevinosti.

 

Kako može biti povezano krivično pravo sa ugovornim pravom?

 

Krivično pravo i ugovorno pravo su dve odvojene oblasti prava sa različitim ciljevima i pravilima, ali ponekad mogu biti povezani u praksi. Naime, ugovorni sporazumi mogu postati predmet krivičnih postupaka kada se pojave situacije u kojima jedna strana prekrši uslove ugovora i počini krivično delo. Ovo se obično odnosi na situacije kada jedna strana namerno varaju drugu stranu u procesu zaključenja i izvršenja ugovora, što može uključivati lažno predstavljanje, prikrivanje bitnih informacija, prevara, krađa, prinuda i slično. 

U ovakvim situacijama, krivično pravo se primenjuje kako bi se optuženim stranama sudilo za kršenje zakona. Ugovorno pravo može pomoći u dokazivanju postojanja ugovornog sporazuma i ugovornih obaveza koje su prekršene. U suštini, ugovorno pravo pruža okvir za uređenje odnosa između strana u ugovoru, dok krivično pravo pruža okvir za kažnjavanje onih koji krše te odnose i time počine krivično delo.

Zaključno, krivično pravo i ugovorno pravo su dva različita pravna područja, ali mogu biti povezana u praksi kada se krivična dela počine u kontekstu ugovornih odnosa.

 

Koja pitanja najčešće dobiju advokati koji se bave krivičnim pravom?

 

Advokati koji se bave krivičnim pravom obično dobijaju različita pitanja u vezi sa krivičnim postupcima, pravima optuženih i žrtava, kao i procedurama koje se primenjuju u krivičnim postupcima. Neka od najčešćih pitanja koja advokati dobijaju su:

 • Šta se smatra krivičnim delom i kakve su kazne za određeno krivično delo?
 • Kakve su moje pravne opcije kao osumnjičenog ili okrivljenog ili oštećenog u krivičnom postupku?
 • Kako se odvija krivični postupak, koje su faze postupka i koliko dugo može trajati?
 • Kako se branim od krivičnih optužbi i kako se pripremam za suđenje?
 • Kako se dokazuje krivica ili nevinost u krivičnom postupku?
 • Koji su moji pravni izbori ako nisam zadovoljan presudom?
 • Kako se tretiraju maloletni učinioci krivičnih dela?
 • Kako se prijavljuje krivično delo i koji su rokovi za prijavu?
 • Kako se vodi slučaj kada sam optužen za više krivičnih dela u isto vreme?
 • Kako se obraćam sudu u krivičnom postupku i šta su moje obaveze i prava?

Usluge advokata za krivično pravo mogu biti neophodne u situacijama kada ste osumnjičeni ili okrivljenii za krivično delo, suočeni sa policijskom istragom ili ste žrtva krivičnog dela. 

Advokat za krivično pravo će vam pružiti pravnu podršku tokom celog krivičnog postupka, od savetovanja i pripreme odbrane do zastupanja na sudu. 

Stručnost i iskustvo advokata su ključni faktori za uspešan ishod u krivičnom postupku. Uz pravu pomoć advokata, možete biti sigurni da će vaši interesi biti zaštićeni i da ćete imati najbolju moguću pravnu podršku tokom krivičnog postupka.

 

 

Pozovite nas danas i saznajte kako najlakše da postupite u datoj situaciji koja je vezana za krivično pravo ili posetite našu advokatsku kancelariju u Novom Sadu na adresi Železnička 32, sprat 1, stan 5, Novi Sad