Krivično pravo

Članom 3. Zakona o krivičnom postupku propisano je da se svako smatra nevinim dok se njegova krivica za krivično delo ne utvrdi pravnosnažnom odlukom suda.

S obzirom na predpostavku nevinosti koju zakon predviđa, naša advokatska kancelarija se bavi zastupanjem osumnjičenih, okrivljenih, kao i oštećenih kao tužilaca u krivičnim postupcima kako bi se dokazala nečija krivica ili nečija nevinost.

S obzirom da posedujemo Sertifikat o posebnim znanjima iz oblasti prava deteta i prestupništva mladih zastupamo i maloletna lica u svim fazama krivičnog postupka koji se vode prema maloletnicima.

Naša kancelarija pruža advokatske usluge u predkrivičnom postupku, krivičnom postupku kao i postupcima po redovnim ili vanrednim pravnim lekovima i to pred sudovima svih nadležnosti u Republici Srbiji, kao i drugim državnim ogranima.

Oportunitet ili odlaganje krivičnog gonjenja za učinioce krivičnih dela

Naša kancelarija se trudi da se načelo oportuniteta primeni u situacijama kad god je to moguće.

Prema članu 283. Zakona o krivičnom postupku propisano da je da:

Javni tužilac može odložiti krivično gonjenje za krivična dela za koja je predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do pet godina, ako osumnjičeni prihvati jednu ili više od sledećih obaveza:

1. da otkloni štetnu posledicu nastalu izvršenjem krivičnog dela ili da nadoknadi pričinjenu štetu,

2. da na račun propisan za uplatu javnih prihoda uplati određeni novčani iznos, koji se može koristiti u humanitarne svrhe ili druge javne svrhe,

3. da obavi određeni društvenokorisni rad ili humanitarni rad,

4. da ispuni dospele obaveze izdržavanja,

5. da se podvrgne odvikavanju od alkohola ili opojnih droga,

6. da se podvrgne psihosocijalnom tretmanu radi otklanjanja uzroka nasilničkog ponašanja,

7. da izvrši obavezu ustanovljenu pravnosnažnom odlukom suda, odnosno poštuje ograničenje utvrdjeno pravnosnažnom sudskom odlukom.

U naredbi o odlaganju krivičnog gonjenja učinioca krivičnog dela, javni tužilac će da navede rok u kome je neophodno da se određena obaveza izvrši, s tim da taj rok ne može da bude duži od godinu dana.