Svako lice koje navrši 15 godina života i sposobno je za rasudjivanje može sačiniti testament (ostavilac, testator, dekujus). To lice poseduje testamentarnu sposobnost tj. sposobnost za sačinjavanje testamenta.

Testament (zaveštanje, poslednja volja) predstavlja jednostranu izjavu volje koja je strogo lična i opoziva u bilo kom momentu do kraja života ostavioca, kojom on odredjuje raspodelu svoje imovine nakon svoje smrti. Samim tim jasno je da se radi o jednostranom, jednostrano opozivom i dobročinom pravnom poslu.


Mortis causa


Ovaj pravni posao je mortis causa, jer njegovo pravno dejstvo nastupa tek nakon smrti ostavioca, iako se on sačinjava za vreme života.  Reč je o strogo formalnom pravnom poslu koji ne proizvodi pravna dejstva ukoliko nije sačinjen u formi koju predvidja Zakon o nasleđivanju. Reč je strogo ličnom pravnom poslu gde nije dozvoljeno zastupanje od strane drugog lica, jedino savetovanje u pogledu forme, a nikako njegove sadržine.

Da bi se testament sačinio mora da postoji volja za sačinjavanje testamenta koja je ozbiljna, stvarna i slobodna, namera za sačinjavanje ugovora – animus testandi koja je odredjena i bezuslovna i testament mora biti sačinjen u odredjenom obliku i pod uslovima odredjenim zakonom.


Tri uslova koja su neophodna za punovažnost testamenta


Na osnovu svega napred navedenog jasno je da imamo tri neophodna uslova za punovažnost testamenta, a to su:

 1. Subjektivni uslov – sposobnost za rasuđivanje
 2. Objektivni uslov – testamentarna sposobnost (navršenih 15 godina života)
 3. Animus testandi – namera za sačinjavanje testamenta

Gubitak sposobnosti za rasuđivanje


Gubitak sposobnosti za rasuđivanje posle sačinjenog zaveštanja ne utiče na njegovu punovažnost.

Izuzetno, kad se bitno izmene prilike koje su u vreme zaveštanja bile zaveštaočeva odlučujuća pobuda, sud može, na zahtev zainteresovanog lica, staviti van snage pojedine odredbe zaveštanja ili celo zaveštanje ako zaveštalac to nije mogao učiniti zbog gubitka sposobnosti za rasuđivanje.

Zahtev se može postaviti u roku od tri godine od dana proglašenja zaveštanja.


Vrste testamenta


Poštoji više vrsta zaveštanja – testamenta:

 1. Svojeručno zaveštanje ili Olografski testament
 2. Pismeno zaveštanje pred svedocima ili Alografski testament
 3. Sudsko zaveštanje
 4. Konzularno zaveštanje
 5. Medjunarodno zaveštanje
 6. Brodsko zaveštanje
 7. Vojno zaveštanje
 8. Usmeno zaveštanje
 9. Javnobeležničko zaveštanje

Ukoliko vam je neophodna pomoć prilikom sačinjavanja testamenta kako bi isti bio punovažan i sastavljen u skladu sa Zakonom o nasleđivanju, a želite da to sačine najbolji advokati Novi Sad, kontaktirajte Advokata u  Novom Sadu – Kristinu Đapa (advokatdjapa.rs)