Šta je to poslovna sposobnost i kako se ona stiče?


Potpuna poslovna sposobnost stiče se sa navršenih 18 godina života tj. sa punoletstvom. Zakon о porodičnim odnosima poznaje mogućnost da neko lice stekne poslovnu sposobnost i pre navršenih 18 godina života i to u slučaju kada dodje do sklapanja braka pre punoletstva uz dozvolu suda. Sud može dozvoliti sticanje potpune poslovne sposobnosti maloletnom licu koje je navršilo 16. godinu života, a postalo je roditelj i dostiglo je telesnu i duševnu zrelost potrebnu za samostalno staranje o sopstvenoj ličnosti, pravima i interesima.

Međutim, punoletna lica koja zbog bolesti ili smetnji u psiho-fizičkom razvoju nisu sposobna za normalno rasuđivanje, te zbog toga nisu u stanju da se sami staraju o sebi i o zaštiti svojih prava i interesa, ta lica mogu biti potpuno lišena poslovne sposobnosti. Poslovna sposobnost tih lica jednaka je poslovnoj sposobnosti mladjih maloletnika.

Takođe, punoletna lica koje zbog bolesti ili smetnji u psiho-fizičkom razvoju neposredno ugrožavaju sopstvena prava i interese ili prava i interese drugih lica mogu biti delimično lišena poslovne sposobnosti. Poslovna sposobnost tih lica jednaka je poslovnoj sposobnosti starijeg maloletnika. Sudskom odlukom o delimičnom lišenju poslovne sposobnosti odrediće se pravni poslovi koje lice delimično lišeno poslovne sposobnosti može, odnosno ne može samostalno preduzimati.


Vraćanje poslovne sposobnosti


Kako je lice moglo biti lišeno potpuno ili delimično poslovne sposobnosti, tako isto njemu može biti vraćena poslovna sposobnost kada prestanu razlozi zbog kojih je ono bilo potpuno ili delimično lišeno poslovne sposobnosti.

Zakon o vanparničnom postupku reguliše postupak lišenja i postupak vraćanja poslovne sposobnosti.


Postupak za lišenje poslovne sposobnosti


Postupak za lišenje poslovne sposobnosti nekog lica pokreće sud se po službenoj dužnosti. Ovaj postupak je jednostranački, jer se vodi u interesu lica prema kome je postupak pokrenut, radi zaštite njegovih prava i interesa.

Postupka lišenje poslovne sposobnosti može da se pokrene na predlog organa starateljstva, supružnika, vanbračnog partnera, deteta ili roditelja lica koje treba lišiti poslovne sposobnosti. Pored navedenih lica postupka mogu pokrenuti dede, babe, brata, sestre, kao i unuka, ako sa tim licem žive u porodičnoj zajednici. Predlog za pokretanje postupka može da stavi i samo lice koje treba lišiti poslovne sposobnosti, ako može da shvati značenje i pravne posledice svog predloga, u kom slučaju se to može dokazati na osnovu stručnog nalaza i mišljenja veštaka neuropsihijatra.

Postupak za lišenje poslovne sposobnosti kao i za vraćanje je hitan.

Predlog mora da sadrži činjenice na kojima se zasniva, kao i dokaze kojima se te činjenice utvrdjuju i čine verovatnim. Ukoliko postupak nije pokrenuo organ starateljstva, predlog mora da sadrži podatke iz kojih se jasno može zaključiti da li lice ima ovlašćenje za pokretanje postupka.

O tome da je postupak za lišenje poslovne sposobnosti pokrenut sud obaveštava organ koji vodi zemljišnu ili drugu javnu knjigu nepokretnosti radi zabeležbe postupka, ukoliko lice ima u svojoj svojini nepokretnost. Takođe obaveštava se i matičar koji vodi matičnu knjigu rođenih za to lice.


Rešenje o lišenju ili vraćanju poslovne sposobnosti


Nakon završetka postupka u kome se odlučuje o lišenju poslovne sposobnosti ili o vraćanju, pravnosnažno Rešenje sud će dosatviti matičaru radi upisa u matičnu knjigu rođenih za to lice, organu koji vodi zemljišnu ili drugu javnu knjigu o evidenciji nepokretnosti ako lice na koje se rešenje odnosi ima nepokretnost, kao i organu starateljstva.

U rešenju kojim je odlučio o lišenju poslovne sposobnosti sud određuje rok u kome će se proveriti da li postoje razlozi za dalje trajanje izrečene mere, a koji ne može biti duži od tri godine.

Protiv rešenja o lišenju poslovne sposobnosti, lice koje je lišeno poslovne sposobnosti može izjaviti žalbu bez obzira na stanje svog mentalnog zdravlja u roku od osam dana od dana kada mu je rešenje dostavljeno.

Sud može odložiti donošenje rešenja o delimičnom lišenju poslovne sposobnosti zbog zloupotrebe alkohola ili drugih opojnih sredstava, ako se osnovano može očekivati da će se lice, prema kome se vodi postupak, uzdržati od zloupotrebe alkohola ili drugih opojnih sredstava.

Sud će odložiti donošenje rešenja ako se to lice po svojoj inicijativi ili po predlogu suda podvrgne lečenju u određenoj zdravstvenoj ustanovi. Sud može da odloži donošenje rešenja o lišenju poslovne sposobnosti za vreme od šest do 12 meseci. Rešenje može da se opozove ako lice prekine lečenje ili bude otpušteno iz zdravstvene ustanove zbog narušavanja reda.

 

Ukoliko vam je potrebna stručna pravna pomoć u pogledu oblasti prava poslovne sposobnsoti, kontaktirajte nas.